Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

WYCHOWANIE PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
WYBÓR POZYCJI ZWARTYCH ORAZ ARTYKUŁÓW Z CZASOPISM
ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W BYDGOSZCZY

Oprac. Ewa Bedełek

WYCHOWANIE W SZKOLE

 1. Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich / Red. Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1998. - 147 s.
  Zawiera m.in.:
  Nowakowska Monika: Strategia działania Ministerstwa Eduakcji Narodowej wobec agresji i przemocy w szkołach i placówkach oświatowych.
  Schmidt Hans-Ludwig: Przemoc w szkołach niemieckich, problemy metodologiczne, wyniki badawcze.
  Surzykiewicz Janusz: Przemoc w polskich szkołach w relacjach uczniów o sobie i innych.
  Tatarowicz Jan: Agresja i przemoc w badaniach oświatowych.
  Hischer Erhard: Przemoc w szkołach niemieckich a zagadnienie prewencji i interwencji.
  Tokarczyk Ewa: Działania podejmowane na terenie szkół na rzecz przeciwdziałania agresji i przemocy.
  Ostrowska Krystyna: Efektywność Programu „Promocja zdrowia fizycznego, psychicznego.
  Kowalik Stanisław: Teoretyczne podstawy Skali Zaburzeń Socjalizacji.
  sygn. 132304p, 132305


 2. Edukacja religijna współczesnej młodzieży: źródła i cele / Bagrowicz Jerzy. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. - 324 s.
  Zawiera m.in.:
  Młodzież epoki przemian – próba charaktrystyki współczesnej młodzieży. Religijność młodzieży wieku dorastania i jej kryzysy. Cele wychowania religijnego w ujęciu pedagogiki katolickiej. Przemiany w rozumieniu celu nauczania religijnego i wychowania młodzieży. Potrzeba integralnego ujęcia celu nauczania i wychowania religijnego młodzieży.
  sygn. 133131


 3. Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania: elementy teorii i metodyki / Banasiak Jan. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996. - 196 s.
  Zawiera m.in.:
  Wiedza o reagowaniu wychowawczym w pedagogice i kształceniu pedagogów. Nadrzędne wyznaczniki reagowania wychowawczego, ich podstawy pedagogiczne, psychologiczne i aksjologiczne. Trzy strategie pedagogiczne: wychowanie, kształcące, alternatywne i poszukujące. Rozwój i zachowanie człowieka w ujęciu trzech teorii psychologicznych. Psychologiczne przesłanki działań wychowawczych: styl kliniczny, reaktywny i podmiotowy. Aksjologia pedagogiczna: funkcje działań wychowawczych w „naturalnej” i „naukowej” teorii wychowania. Pedagogiczna analiza strategii wychowawczych. Wychowanie tradycyjne – strategia kształcąca. Zamknięty świat wychowania. Wychowanie jako dialog hermeneutyczny – strategia poszukująca. Odkrywamy świat wychowania. Wychowanie alternatywne – strategia otwarta. Zautonomizowany świat wychowania.
  sygn. 127683p, 127684


 4. Przemoc w szkole: analiza wychowania opresyjnego / Dąbrowska-Bąk Maria. - Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1995. - 68 s.
  Zawiera m.in.:
  Niektóre aspekty przemocy w szkole opisane w literaturze. Teoria stosunku wychowawczego Floriana Znanieckiego jako teoretyczny kontekst badań nad przemocą. Środowisko wychowawcze szkoły. Relacja nauczyciel – uczeń w kontekście wybranych form przemocy.
  sygn. 129647p 129648


 5. Pedagogika Rudolfa Steinera: szkoły waldorfskie na świecie i w Polsce / Edmunds Francis. - Warszawa : „Spektrum”, 1996. - 165 s.
  Zawiera m.in.:
  Lata szkolne z nauczycielem – wychowawcą. Nauczyciel wychowawca klasy w okresie pierwszych ośmiu lat. O temperamentach . Dzieło Rudolfa Steinera na rzecz dzieci. Ruch szkół waldorfskich. Wykaz waldorfskich seminariów pedagogicznych
  sygn. 127415p, 127416


 6. Wychowanie bez porażek w szkole / Gordon Thomas. - Wyd. 6. Warszawa : „Pax”, 2000. - 393 s.
  Zawiera m.in.:
  Stosunki nauczyciel-uczeń: brakujące ogniwo. Różne sposoby aktywnego słuchania. Jak nauczyciel może ustosunkować się do problemów, jakie stwarzauczeń? Jak zmienić otoczenie klasowe, by zapobiec różnym problemom? Konflikt w klasie. Niezawodna metoda rozwiązywania konfliktów. Działanie metody bez porażek w praktyce; inne możliwości wykorzystania jej w szkołach. Kolizje systemów wartości w szkole. Jak szkoła może stać się lepszym miejscem do nauki?
  sygn. 135218-135219


 7. Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Grochocińska Rita. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999. - 135 s.
  sygn. 131749p


 8. O sztuce wychowania dla wychowawców i nauczycieli / Gurycka Antonina. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1997. - 156 s.
  Zawiera m.in.:
  Rozważania ogólne o wychowaniu. Jak zmienić szkołę „od korzeni”. Wychowanie jako stosunek dwu podmiotów. Sytuacja i doświadczenie – główne ogniwa procesu wychowania. Błędy w wychowaniu.
  sygn. 129154p, 129155-129157


 9. Uczyliśmy w szkole waldorfskiej: o historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii / Kayser Martina, Wagemann Paul-Albert. - Warszawa : Wydaw-a Szk. i Pedag., 1998. - 165 s.
  Zawiera m.in.:
  Kayser Martina: Duchowe korzenie pedagogiki waldorfskiej. Vagemann Paul Albert: Profilaktyczne doświadczenia z pedagogiką waldorfską.
  sygn. 129921p, 129922, 130409-130410


 10. Osobowość wychowawcy / Kosyrz Zdzisław. - Wyd. 3 rozsz. i popr.- Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 1997. - 266 s.
  Zawiera m.in.:
  Teoretyczne aspekty problemu osobowości wychowawcy. Okres rozwoju osobowego wychowawcy. Rozwój osobowości w świetle mediów dydaktycznych. Kwalifikacje pedagogiczne wychowawcy. Stosunki interpersonalne między wychowawcą a wychowankiem. Wychowawca wobec przemocy i tolerancji. Trudności w pracy wychowawczej. Poznawanie skuteczności oddziaływań wychowawczych. Zasady i metody kształtowania osobowości wychowawcy. Pedagogiczne implikacje dalszego rozwoju i doskonalenia zawodowego wychowawców.
  sygn. 129085p 129086


 11. Wychowawca w szkole: krótki poradnik psychologiczny / Kosińska Ewa. - Kraków : „Rubikon”, 1999. - 72 s.
  Zawiera m.in.:
  Szkoła a wychowanie. Rola i zadania wychowawcy. Klasa jako grupa społeczna. Czego potrzeba wychowankom do pełnego rozwoju? Gdy uczeń przestaje się uczyć i wagaruje... Nauczyciel, wychowawca – prowokatorem. Wychowanie dla ideałów. Współodpowiedzialność rodziców.
  sygn. 134164p, 134165


 12. Nauczyciel – Wychowawcą / Koźmiński Grzegorz J., Kitowska Danuta K. - Złotów : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2000. - 104 s.
  Zawiera m.in.:
  Wychowawca w klasie. Klasa jako grupa. Planowanie pracy wychowawczej. Współpraca z rodzicami. Wybór tekstów z piśmiennictwa pedagogicznego.
  sygn. 133277p, 133325-133326


 13. Edukacja społeczna: partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej / Mendel Maria. - Toruń : Adam Marszałek, 2001. - 323 s.
  Zawiera m.in.:
  Nauczyciele polscy i amerykańscy wobec współpracy z rodzicami i środowiskiem. Typy współdziałania rodziny, szkoły i gminy.
  sygn. 135208p, 135209-135211


 14. Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu w szkole. - Warszawa : MEN, 1999. - 64 s.
  Biblioteczka Reformy MEN, nr 13
  sygn. 130678p, 130679pb


 15. Niepokój o szkołę / Nalaskowski Aleksander. - Kraków : „Impuls”, 1995. - 174 s.
  Zawiera m.in.:
  Edukacja w salonie krzywych luster. Alternatywność szkoły jako kolejny etap jej kryzysu. Sens szkoły na wyspie Patmos. Etos, agros i los szkoły i edukacji. Szkoła twórcza naprawdę i pozornie. Siedem mitów głównych polskiej edukacji niepaństwowej. Szkoła jako poligon bezprawia? Edukacja jak ogród czyli kultura i natura.
  sygn. 126132p 126133-6


 16. Spotkania z rodzicami: jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę / Nowak Anna. - Poznań : „G&P”, 2000. - 49 s.
  Zawiera m.in.:
  Co nauczyciel powinien wiedzieć, czyli refleksje o wychowaniu. Z czym nauczyciel powinien się liczyć, czyli jak rozumiemy socjalizację. O czym nauczyciel powinien pamiętać, czyli kilka uwag o pedagogizacji rodziców.
  sygn. 134265p 134266


 17. Wszystko o wychowaniu / Okoń Wincenty. - Warszawa : „Żak”, 1999. - 386 s.
  Zawiera m.in.:
  Inne drogi wychowania. Warunki reformowania pracy wychowawczej szkoły. O koncepcji wychowania zdrowotnego. Praca a inne formy działalności człowieka. Wychowawcza funkcja podręcznika szkolnego. Wychowawcze wartości pracy grupowej. Nauczyciel czy wychowawca. Problem osobowości nauczyciela. O twórczości nauczycielskiej. Nowe tendencje w kształceniu nauczycieli. Doskonalenie nauczycieli czy doskonalenie szkół. Ku szkole nowoczesnej. Funkcje szkoły i ich przemiany. Poczynania innowacyjne w systemie szkolnym. Szkoła jako przedmiot badań pedagogicznych. Nauki o wychowaniu a system edukacji narodowej. Nowy wariant reformy szkolnej.
  sygn. 130531p 130532-130533


 18. Mobbing fala przemocy w szkole: jak ją powstrzymać? / Olweus Dan. - Warszawa : Jacek Santorski, 1998. - 135 s.
  Zawiera m.in.:
  Co to jest mobbing? Wzajemne szykanowanie się uczniów jako efekt panującej między nimi rywalizacji. Wskazówki ułatwiające rozpoznanie potencjalnych ofiar i ich prześladowców. Program zaradczy przeciw mobbingowi w szkole. Środki zaradcze na poziomie szkoły, klasy, jednostki. Najważniejsze zasady i cele programu programu zaradczego. Efekty programu zaradczego.
  sygn. 130307p 130523


 19. Pedagogika dramy: teoria i praktyka / Pankowska Krystyna. - Kraków : „Żak”, 2000. - 282 s.
  Zawiera m.in.:
  Psychologiczne etapy rozwoju dramy w człowieku. Drama i wychowanie. Kształcenie podstawowych dyspozycji człowieka: postawa twórcza, wyobraźnia, emocje, empatia. Nowe zadania edukacyjne. Drama w wychowaniu do wartości: w przestrzeni wartości, przeciw antypedagogice.
  sygn. 135618p 135619


 20. Pedagogiczne drogowskazy / Red. Barbara Juras-Krawczyk. - Kraków : „Impuls”, 2000. - 210 s.
  Zawiera m.in.:
  Śliwerski Bogusław: O (nie)skuteczności wychowania.
  Łatacz Ewa: Podmiotowość a wychowanie.
  Rosin Małgorzata: Współczesna pedagogika wobec autorytaryzmu.
  Śliwerski Bogusław: O istocie samowychowania.
  Miksza Małgorzata: Wybór wypowiedzi Marii Montessori (1870-1952) o wychowaniu człowieka.
  Błędowska Magdalena: Autorytet nauczyciela w czasach przełomu.
  Michalak Joanna: Moc sprawcza odpowiedzialności wychowawcy.
  Wróbel Alina: Pedagogika wobec medialnej manipulacji.
  sygn. 132235p 132236-132237


 21. Agresja i przemoc w szkole: uwarunkowania socjologiczne / Surzynkiewicz Janusz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000. - 736 s.
  Zawiera m.in.:
  Przegląd badań nad agresją i przemocą w szkole. Kultura szkoły a agresja i przemoc uczniów. Prewencja i interwencja w szkole. Charakterystyka zjawiska agresji i przemocy wśród uczniów. Pozaszkolne środowiska socjalizacyjne ucznia i ich wpływ na zachowanie. Zewnątrz i wewnątrzszkolne uwarunkowania przemocowości. Analiza porównawcza modeli agresji i przemocy uczniów szkół o niskiej i wysokiej kulturze.
  sygn. 133970p


 22. Strażnicy marzeń z palcem na myszce: wychowawcy w dobie informatyki / Vecchi Juan E. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2001. - 215 s.
  Zawiera m.in.:
  Ubóstwo i nierówności społeczne podstawową przeszkodą w wychowaniu. Informatyka i komunikacja społeczna – katedry równoległe. Technologiczny boom i nowa kultura życia. Interkultura , horyzont poznania. Religie w dialogu, nowe doświadczenie Boga. Ksiądz Bosko dzisiaj.
  sygn. 133891-133892


 23. Problemy edukacji refleksyjnej / Woronowicz Wanda. - Koszalin : Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna 2000. - 201 s.
  Zawiera m.in.:
  Podstawowe atrybuty edukacji. Istota edukacji refleksyjnej. Wartości i cele w edukacji refleksyjnej. Człowiek refleksyjny jako cel edukacji. Propozycje scenariuszy zajęć: Problematyka postaw. Problematyka alkoholizmu na tle innych używek. Problematyka ekologiczna. Problematyka czasu wolnego. Problematyka emocji człowieka. Problematyka uczuć pozytywnych. Problematyka wartości moralnych.
  sygn. 131837p 131838


 24. Zanim w szkole będzie źle ...: profilaktyka zagrożeń: poradnik dla nauczycieli / Red. Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996. - 236 s.
  Zawiera m.in.:
  Tatarowicz Jan: Klimat społeczny szkoły – zdrowy czy chory.
  Rejzner Andrzej: O zdrowym stylu życia w szkole. Zagrożenia zdrowia fizycznego.
  Milewska Ewa: Środowisko szkolne a zaburzenia zachowania u dzieci.
  Partyka Mirosława: Prawa dziecka w szkole.
  Orłowski Stanisław: Istota i skutki stresu. Techniki antystresowe.
  Tokarczyk Ewa: Nieprzystosowanie społeczne, demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży.
  Kołodziejczyk Andrzej: Agresja w szkole. Programy zapobiegania i przeciwdziałania agresji w środowisku szkolnym.
  Stępień Ewa: O piciu alkoholu przez młodzież szkolną.
  Szymańska Joanna: Zanim zostaną narkomanami.
  Szymanowska Aleksandra: Sens życia jako wartość. O kryzysach poczucia sensu życia i jego promocji w wychowaniu szkolnym.
  Malinowski Mariusz: Edukacja psychomoralna w labiryncie współczesnej szkoły.
  Rylke Hanna: Kontakt i porozumiewanie się nauczycieli z uczniami; zawieranie umów.
  sygn. 130632p 130633


 25. Zdrowie i szkoła / Red. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000. - 593 s.
  Zawiera m.in.: Problemy zdrowotne i społeczne uczniów. Środowisko społeczne szkoły Edukacja zdrowotna w szkole. Szkoła promująca zdrowie.
  sygn. 132251p

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

 1. Mierzenie jakości wybranych obszarów pracy szkoły : szkolny program wychowawczy : wewnątrzszkolny system ocenienia / Jaśkiewicz Małgorzata, Jędraś Zbigniew, Wudarska Jadwiga Urszula. - Toruń : „Bea-Bleja”, 2001. - 86 s.
  sygn. 134612p 134613-134615


 2. Jak zaplanować pracę wychowawczą w gimnazjum? program wychowawczy szkoły, programy wychowawcze poszczególnych klas, wybrane scenariusze godzin z wychowawcą z notatnika wychowawcy-praktyka / Kitowska Danuta K., Lis Wioletta, Polańska-Ciechanowska Ewa. - Złotów : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2001. - 108 s.
  sygn. 133278p 133327-133328


 3. Program wychowawczy instytucji edukacyjnej: tworzenie, struktura, przykłady / Red. Krzysztof Antoniak. - Warszawa : „Żak”, 2001. - 120 s.
  sygn. 135180p 135181-135183


 4. Budowanie programu wychowawczego szkoły / Simm Małgorzata, Węgrzyn-Jonek Ewa. - Kraków : „Rubikon”, 2000. - 72 s.
  sygn. 134231p 134232


 5. Program wychowawczy szkoły / Śliwerski Bogusław . - Warszawa : Wydaw-a Szk. i Peadg., 2001. - 176 s.
  sygn. 135910p 135911-135919

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Program wychowawczy szkoły / Baczyńska Maria // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 66-72


 2. Konstruowanie programu wychowawczego szkoły / Bargielska Anna // Drama. - 1999, z. 30, s. 6-12


 3. Tworzenie programu wychwawczego szkoły – udział dramy / Bargielska Anna // Drama. - 1999, z. 29, s.7-13


 4. Program wychowawczy szkoły podstawowej / Hajduk Maria, Blicharz Urszula // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 34


 5. Nowa tożsamość wychowawcza / Karpowicz Ryszard // Problemy Rodziny. - 1988, nr 3, s. 25-27


 6. Szkolny program wychowawczy / Kosińska Ewa // Wychowawca. - 1999, nr 12, s. 20-21


 7. Zespół wychowawczy w szkole / Kostynowicz Janusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 7, s. 18-22


 8. O wychowaniu w projekcie reformy / Kozłowski Waldemar // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 7, s. 34-37


 9. Program wychowawczy szkoły / Małuszek Mirosław // Edukacja Medialna. - 2000, nr 3, s. 13-20


 10. Program edukacyjny ”W trosce o ...” / Pawelski Leszek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 2, dod. s. 14-15


 11. „Wychowanie w szkole” – czy na pewno jest reformatorskie? / Pawelski Leszek // Nowa Szkoła. - 1999, nr 1, s. 11-13


 12. Szkolny program wychowania : projekt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, s. 7-16

SCENARIUSZE ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH

 1. Poradnik dydaktyczny: godziny wychowawcze 4-6: materiały pomocnicze dla nauczycieli-wychowawców w szkole podstawowej w klasach 4-6 / Bleja-Sosna Barbara, Oporska Jadwiga, Składanowska Maria. - Toruń : „Bea-Bleja”, [1999]. - 93 s.
  sygn. 134606p 134607-134609


 2. Warsztat pracy pedagoga: zbiór scenariuszy i konspektów: zeszyt 3 / Gajewska Grażyna, Szczęsna Anna, Doliński Artur. - Zielona Góra : „Cogito”, 2000. - 260 s.
  sygn. 132438p 132439-132440


 3. Konspekty godzin wychowawczych dla klas IV-VIII / Gałczyńska Elżbieta, Szczepańska Elżbieta, Wernik Elżbieta. - Płock : „Korepetytor”, 1995. - 70 s.
  sygn. 128965p 128966-9


 4. Oswoić nieśmiałość: scenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum: 17 tematów / Hamer Hanna. - Warszawa : „Veda”, 2000. - 133 s.
  sygn. 132874p 132875-132876


 5. Scenariusze lekcji wychowawczych: wg programu autorskiego „Żyć skuteczniej” / Jachimowska Małgorzata. - [Wrocław] : „Unus”, [1997]. - 157 s.
  sygn. 129797p 129798


 6. Spotkania w klasie szkolnej: propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum (i nie tylko) / Stryczniewicz Barbara . - Kraków : „Impuls”, 201. - 109 s.
  sygn. 134667p 134668-134670


 7. Trzy Koła: propozycje dla wychowawców klas. Z. 1-2 / Red. Barbara Wolniewicz Grzelak. - Warszawa : „Prom”, 1998-2000. - 88 s.
  sygn. 132991p 132992

SCENARIUSZE ZAMIESZCZONE W CZASOPISMACH

 1. Scenariusz zajęć wychowawczych dla uczniów klasy VII / Adamczyk Bożena // Lider. - 1999, nr, 9 s. 10
  Temat: Czy umiesz odmawiać – problem nałogów i uzależnień


 2. Psy i ich właściciele / Angiel Joanna // Drama. - 1997, z. 23, s. 10-12


 3. Być sobą – to czasami znaczy „przeciw sobie...” / Basta Aleksandra // Drama. - 1999, z. 30, s. 16-18


 4. Polskie tradycje wielkanocne / Bojarska Stanisława // Wychowawca. - 2000, nr 3, s. 41


 5. Spacerkiem po mojej miejscowości. Propozycja zajęć integrujących różne dziedziny wiedzy / Brzezińska Elżbieta // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 12-13


 6. Budowanie poczucia własnej tożsamości uczniów: (ćwiczenia służące samopoznaniu) / Chomczyńska-Miliszkiewicz Mariola // Nowa Szkoła. - 1995, nr 2, s. 19-21


 7. Rozwijanie poczucia sprawstwa i autonomii uczniów: ćwiczenia służące samodoskonaleniu / Chomczyńska-Miliszkiewicz Mariola // Nowa Szkoła. - 1995, nr 3, s. 25-28


 8. Co to znaczy, że jestem człowiekiem? / Ciuła Ewa // Drama. - 1999, z. 31, s. 10-12


 9. Dlaczego biorą? / Dembek Ewa // Drama. - 1999, z. 29, s. 17-19


 10. Eutanazja „śmierć na życzenie”: konspekt lekcji wychowawczej lub zajęć pozaszkolnych / Flis Jadwiga // Biologia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 32-33


 11. Czego zabrakło...? / Gajewska Gabriela // Drama. - 1998, z. 27, s. 11-12


 12. W świecie marzeń i iluzji / Gajewska Beata Jolanta // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 43


 13. Chcę być przyjacielem / Goryl Barbara // Wychowawca. - 1998, nr 4, s. 22-23


 14. Alkoholizm / Gruszczak Wiesław // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 28
 15. Co to znaczy być asertywnym? / Helizanowicz Beata // Wychowawca. - 1999, nr 1, s. 26-27


 16. Czy miłość zawsze znaczy to samo? / Hunia Sabina // Wychowawca. - 2000, nr 5, s. 38-40


 17. Ludzie, którym ufam. Propozycje lekcji wychowawczej w kl.VI szkoły podstawowej / Kaczmarzyk Iwona // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 19


 18. Dlaczego niektórym uczniom grozi drugoroczność i jak można temu zapobiec / Krop Iwona // Drama. - 1998, z. 26, s. 10-12


 19. Konspekt lekcji wychowania prorodzinnego. Temat: Czy warto czekać? / Król Teresa // Wychowawca. - 1995, nr 5, s. 30


 20. Lekcje wychowawcze – propozycje. Temat: Istota miłości między mężczyzną a kobietą / Król Teresa // Wychowawca. - 1995, nr 3, s. 25


 21. Lekcje wychowawcze – propozycje. Temat: „Wolna miłość” a czystość przedmałżeńska / Król Teresa // Wychowawca. - 1995, nr 4, s. 22


 22. Prawidłowy obraz siebie a kompleksy / Kuszewska Danuta, Bławat Danuta // Wychowawca. - 1999, nr 5, s. 48-49


 23. Chuligaństwo – ekscytująca zabawa czy niebezpieczny wybryk? / Łopatkowa Krystyna // Drama. - 1998, z. 28, s. 8-10


 24. Przyczyny dramatycznej decyzji Adriana (na podstawie fragmentu utworu „Bolesne dojrzewanie Adriana Mola” Sue Townsenda) / Maciejewska Anna, Moczkodan Małgorzata // Drama. - 1997, z. 21, s. 11-12


 25. Muzyka niesie dobro czy zło? Konspekt zajęć wychowawczych / Maj Ewa // Drama. - 1996, z. 17, s. 12-13


 26. Stymulowanie rozwoju grupy: propozycje ćwiczeń / Pankowska Dorota // Nowa Szkoła. - 1995, nr 1, s. 28-30


 27. Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów: (ćwiczenia służące radzeniu sobie ze stresem) / Pankowska Dorota // Nowa Szkoła. - 1995, nr 5, s. 21-24


 28. Moje godziny wychowawcze w klasie I szkoły średniej czyli o przygotowaniu do życia wartościowego / Pisarski Marek // Wychowawca . - 1997, nr 11, s. 24-27


 29. Strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych / Pisarski Marek // Wychowawca. - 1998, nr 3, s. 20-22


 30. Rozmowy o szczęściu / Sadowska Anna // Drama. - 1995, z. 13, s. 5-6


 31. Zmieniamy styl funkcjonowania w naszej klasie: (scenariusz zajęć) / Senderek Hanna // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 7/8, dod. s. VII-VIII


 32. Zachowanie się podczas odwiedzin (na podstawie tekstu „Odwiedziny”) / Skiba Ewa // Drama. - 1995, z. 13, s. 7


 33. Czy działalność sekt stanowi zagrożenie dla współczesnej rodziny? / Skoczek Grażyna // Wychowawca. - 1998, nr 7/8, s. 32-33


 34. Nie tylko na lekcji wychowawczej. Propozycja zajęć na temat przyjaźni... / Smoczyńska Barbara // Język Polski w Szkole. - 1997/98, z. 2, s. 32-34


 35. W świecie emocji, czyli jak możemy o nich mówić / Sobierańska Dorota // Drama. - 1997, z. 25, s. 6-9


 36. Jak zostać przyjacielem i znaleźć przyjaciela / Stabrawa Maria // Wychowawca. - 1998, nr 4, s. 24


 37. Zajęcia na temat „Dom moich marzeń” / Stojak-Ślęczek Ewa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 7, dod. s. 10-11


 38. Przemoc i agresja ma swoje źródło w rodzinie? / Szczęsny Dorota // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 46


 39. „DO czego jestem – jesteś podobny” (klasy młodsze). Samoopisy metaforyczne (klasy starsze) / Tatarowicz Jan // Drama. - 1995, z. 16, s. 10-12


 40. Drama pomocą w pracy nad sobą. Cz. I.: integracja grupy / Tatarowicz Jan. - Drama. - 1995, z. 14, s. 4-6


 41. Drama pomocą w odkrywaniu „ja-autentycznego”. Cz. II: samopoznanie / Tatarowicz Jan // Drama. - 1995, z. 15, s. 5-7


 42. Drama pomocą w odkrywaniu „ja-autentycznego”. Część III. Kształtowanie „obrazu siebie” – wychowanka / Tatarowicz Jan // Drama. - 1995, z. 16, s. 8-10


 43. „O skutecznym rad sposobie” / Tatarowicz Jan // Drama. - 1998, z. 25, s. 9-12


 44. Propozycja lekcji wychowawczej na temat dokuczania / Tota Maria // Wychowawca. - 1995, nr 1, s. 16


 45. Zajęcia na temat przemocy / Walczuk Anna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 35-36


 46. „Narkotyki: tak czy nie i dlaczego?” / Zaborska Katarzyna // Wychowawca. - 1995, nr 9, s. 18


 47. Wychowanie do prawa / Zagajewski Andrzej // Nowa Szkoła. - 1995, nr 10, s. 15-18


PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA

 1. Bici biją / Red. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : „Żak”, 2001. - 111 s.
  sygn. 135153p 135154-135155


 2. Sekrety szczęśliwego dzieciństwa / Biddulph Steve. - Poznań : „Rebis”. 1999. - 176 s.
  sygn. 132583-132584


 3. Etapy wychowania / Debbesse Maurice. - Warszawa : „Żak”, 1996. - 118 s.
  sygn. 126854p 126855-6


 4. Dzieci i wychowanie: pytania i odpowiedzi / Dobson James C. - Warszawa : „Vocatio”, 1995. - 351 s.
  sygn. 126653


 5. Dziecko w świecie rodziny: szkice o wychowaniu / Red. Bronisława Dymara. - Kraków : „Impuls”, 1998. - 192 s.
  sygn. 134723p 134724-134727


 6. O co pytają dzieci?: o miłości i wychowaniu / Eichelberger Wojciech. - Warszawa : „Iskry”, 1999. - 115 s.
  sygn. 131523


 7. Dziecko emocjonalnie inteligentne / Elias Maurice J., Tobias Steven E., Triedlander Brian S. - Poznań : Wydawnictwo Moderski i S-ka, 1998. - 287 s.
  sygn. 130877p 131716-131717


 8. Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów / Elliott Julian, Place Maurice. - Warszawa : Wydaw-a Szk. i Pedag., 2000. - 239 s.
  sygn. 132612p, 132613-132616


 9. Dzieciństwo i społeczeństwo / Erikson Erik H. - Poznań : „Rebis”, 1997. - 450 s.
  sygn. 128694p 130370


 10. Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole / Faber Adele, Mazlish Elaine. - Poznań : „Media Rodzina”, 1996. - 222 s.
  sygn. 128905-128906 129514-129515


 11. Dojrzewanie: praktyczny poradnik dla nastolatków i ich rodziców / Fenwick Elizabeth, Smith Tony. - arszawa; Kraków : „Real Press”, 1995. - 284 s.
  sygn. 128723


 12. Psychologia dla nauczycieli / Fontana David. - Poznań : Zysk i S-ka, 1998. - 419 s.
  sygn. 130254p 130255-130256 130328-130330


 13. Dzieciaki + narkotyki: praktyczny poradnik dla rodziców. - Warszawa : „Mada”, 1999. - 173 s.
  sygn. 131873p


 14. Wychowanie w samodyscyplinie / Gordon Thomas . - Warszawa : „Pax”, 1997. - 291 s.
  sygn. 128983p 128984-128987


 15. Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Grochocińska Rita. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999. - 135 s.
  sygn. 131749p


 16. Zwiększenie odporności psychicznej wzmacnianie sił duchowych / Grotberg Edith. - Warszawa : „Żak”, 2000. - 76 s.
  sygn. 132249-132250


 17. Zrozumieć nastolatka: co mogą zrobić rodzice, opiekunowie i nauczyciele, by wychować dorastających chłopców na wyjątkowych mężczyzn / Gurian Michael: Poznań : „Rebis”, 2001. - 396 s.
  sygn. 133711p 133712


 18. Geny czy wychowanie?: co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego / Harris Judith Rich. - Warszawa : Jacek Santorski, 2000. - 475 s.
  sygn. 131928p


 19. Jak dobrze wychować dziecko / Hauck Paul. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1997. - 215 s.
  sygn. 129415p 129416


 20. Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku: niepokoje i nadzieje / Izdebska Jadwiga. - Białystok : „”Trans Humana”, 2000. - 254 s.
  sygn. 133894p 133895-133896


 21. Problemy psychologii wychowania: teoria i praktyka / Kaja Barbara. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2001. - 259 s.
  sygn. 133332p 133333-133335 134054


 22. Stan zareklamowania: reklama wobec dziecka w środkach masowego przekazu / Kasztelan Ewa. - Wrocław: „Atla 2”, 1999. - 220 s.
  sygn. 131889p


 23. Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki / Kawula Stanisław, Brągiew Józefa, Janke Andrzej W. - Wyd. 3. - Toruń : Adam Marszałek, 1998. - 364 s.
  sygn. 129117p 129118-129119 130612-130615


 24. Dziecko i reklama telewizyjna / Kossowski Paweł. - Warszawa : „Żak”, 1999. - 292 s.
  sygn. 130571


 25. Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych / Red. Zofia Gawlina. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - 157 s.
  sygn. 133962p 133963


 26. Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? / Mackenzie Robert. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. - 325 s.
  sygn. 133463p 133464-133465


 27. Dziecko w świecie pokus / Murzyn Andrzej, Cibor Ryszard, Michałowski Stanisław. - Kraków : „Impuls”, 2000. - 109 s.
  sygn. 133912p 133913


 28. Pozytywna dyscyplina / Nelsen Jane. - „Rebis”, 2000. - 262 s.
  sygn. 133671p 133672


 29. Psychologia wychowawcza i społeczna: wybrane zagadnienia / Niebrzydowski Leon. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995. - 573 s.
  sygn. 126916p 129094


 30. Nie wszystko o wychowaniu / Ostrowska Krystyna. - Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedgaogicznej MEN, 2000. - 142 s.
  sygn. 132388p 132389-132390


 31. Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych / Red. Ewa Milewska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000. - 256 s.
  sygn. 132412p 132413


 32. Rodzina: źródło życia i szkoła miłości / Red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2001. - 520 s.
  sygn. 135488p 135489


 33. Mit szczęśliwego dzieciństwa / Samson Andrzej. - Warszawa : „Twój Styl”, 2000. - 214 s.
  sygn. 132506-132507


 34. Wymarzone dzieciństwo / Woititz Janet G. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1997. - 169 s.
  sygn. 127981-127982


 35. Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi / Red. Anatol Bodanko. - Kraków : “Impuls”, 1999. - 271 s.
  sygn. 131809p 131810-131811


 36. Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży / Zajączkowski Krzysztof. - Wyd. 3. - Toruń : Adam Marszałek, 1999. - 126 s.
  sygn. 131940p 131941

Powrót