Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

STRATEGICZNE PLANOWANIE I STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism
ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Opracowała Ewa Bedełek

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Alder Harry: Neurolingwistyczne programowanie czyli sztuka osiągania celów; podręcznik do pracy samodzielnej. Radom: Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji /1997/, 188 s.
  sygn. 128789p


 2. Brudnik Edyta: Rozwój organizacyjny szkoły – koncepcja, doświadczenia, propozycje: przewodnik dla edukatora. Radom: Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji /1997/ , 109 s.
  (TERM: doskonalenie zarządzania oświatą; moduł I)
  Wydawnictwo finansowane z funduszy Programu PHARE Unii Europejskiej – Program TERM
  sygn. 128801p


 3. Chański Ryszard: Partnerzy dyrektora w kierowaniu szkołą. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 1994, 41 s.
  sygn. 125440p 125441


 4. Elsner Danuta: 20 problemów pracy własnej dyrektora szkoły. Jelenia Góra: Zakład Wydawnictw OFEK 1992 s.83-91: Plan pracy własnej – po co i jak go opracować?
  O planowaniu jako aktywnym podejściu do przyszłości, eliminowaniu chaosu w działaniach praktycznych, możliwości koncentracji na priorytetach.
  sygn. 123865p 123866


 5. Elsner Danuta: Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli: przewodnik dla edukatora. Radom: Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji /1997/, 170 s.
  (TERM: doskonalenie zarządzania oświatą: moduł 3A)
  Wydawnictwo finansowane z funduszy Programu PHARE Unii Europejskiej – Program TERM
  sygn. 128822p


 6. Jak opracować plan rozwoju szkoły. Warszawa: Wydaw-a Szk. i Pedag. 1997, 100 s.
  Przewodnik stworzony przez nauczycieli dla nauczycieli, którzy poszukują praktycznych wskazówek na temat planowania pracy szkoły.
  sygn. 127904p 127905


 7. Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą. Warszawa: Wydaw. MEN 1997 antologia IV 60 s.


 8. Knafel Krystyna: Kierowanie szkołą: przewodnik dla edukatora. Radom: Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji /1997/, 141 s.
  (TERM: doskonalenie zarządzania oświatą; moduł 2)
  Wydawnictwo finansowane z funduszy Programu PHARE Unii Europejskiej – Program TERM
  sygn. 128819p


 9. Kreatywne rozwiązywanie problemów: materiały dodatkowe. Radom: Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji /1997/ 181 s.
  Wydawnictwo finansowane z funduszy Programu PHARE Unii Europejskiej – Program TERM
  sygn. 128844p


 10. Radwan Zbigniew: Rozwój organizacyjny szkoły: materiały dla uczestnika. Radom: Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji /1997/, 29 s.
  (TERM: doskonalenie zarządzania oświatą; moduł I)
  Wydawnictwo finansowane z funduszy Programu PHARE Unii Europejskiej – Program TERM
  sygn. 128803p


 11. Schulz Roman: Szkoła – instytucja – system – rozwój. Toruń: „Edytor” 1992, 248 s. O instytucjonalnym i organizacyjnym rozwoju szkoły.
  sygn. 123129p , 123130-2


 12. Stankiewicz Leszek: Słownik organizacji i kierowania w oświacie. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek 2000, 155 s.


 13. Strategie reform oświatowych na tle porównawczym: zbiór studiów. Pod red. Ireny Wojnar, Andrzeja Bogaja, Jerzego Kubina. Warszawa: „Elipsa” 1999, 248 s.


 14. Witek Stefan: Zarządzanie reformowaną szkołą: wybrane problemy teoretyczno – praktyczne. Warszawa-Kraków: Wydaw. Naukowe PWN 2000, 144 s.
  sygn. 131704p


 15. Zarządzanie strategiczne. Pod red. Jerzego Rokity, Krystyny Jędralskiej Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 2000, 175 s.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Drożyńska Barbara: Edukacja jako cel strategiczny. „Dyrektor Szkoły” 2000 nr 1 s. 7-9
  O strategii budowanej w oparciu o autentyczne potrzeby, wizji szeroko pojętej edukacji, opartej o dialog i porozumienie społeczne, misji dyrektorów, liderów społecznych i władz gmin, powiatów.


 2. Elsner Danuta: Misja: problemy zarządzania w oświacie. „Dyrektor Szkoły” 1998 nr 5 s. 20-22
  O formułowaniu misji jako jednym z etapów procesu planowania strategicznego. Podano przykład misji katolickiej szkoły St.Ninian’s High School w Glasgow. Misja szkoły określa jej cel istnienia w danym środowisku.


 3. Elsner Danuta: SWOT. „Dyrektor Szkoły” 1998 nr 1 s. 6-8
  O technice SWOT, stosowanej w procesie planowania, zwłaszcza planowania strategicznego, do przeprowadzenia diagnozy, oceny oraz przewidywania przyszłych stanów rzeczy, zarówno z punktu widzenia przetrwania jak i rozwoju. Akronim SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich terminów: mocne strony (Strenghts), słabe strony (Weaknesses), szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats).


 4. Elsner Danuta: Wizja. „Dyrektor Szkoły” 1997 nr 9 s. 11-13
  O kreowaniu wizji, czyli przewidywaniu przyszłości jako skomplikowanym procesie zarówno w skali szkoły jak i systemu edukacji. O wymaganiach twórczej wyobraźni i zdolności do syntezy i wiedzy z której można wyprowadzić trendy rzutujące na obraz w przyszłości, czy to w skali mikro, jeśli chodzi o wizję szkoły, czy też makro, gdy mowa o wizji systemu edukacji.


 5. Elsner Danuta, Oldroyd David: Planowanie przyszłości. „Nowa Szkoła” 1995 nr 7
  Przedstawiono procedurę „future-basing” – ciąg działań, dla którego „punktem startu” jest wizja przyszłości. Omówiono 4 etapy: stworzenie wizji, określenie działań, sprecyzowanie niezbędnych czynności szczegółowych oraz ustalenie zasobów jakie są potrzebne do wykonania tych szczegółowych czynności.


 6. Golińska Zofia: Planowanie pracy szkoły – analiza rocznych planów pracy : kierowanie w praktyce. „Dyrektor Szkoły” 1996 nr 3 s. 13-16


 7. Jeżewski Antoni: Niektóre aspekty planowania pracy w szkole. „Dyrektor Szkoły” 1995 nr 3-4 s. 31-33


 8. Juśko Edmund: Kilka uwag o tworzeniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. „Edukacja i Dialog” 2000 nr 2 s. 64-65


 9. Kobyliński WładysłaW: Istota i typy strategii kierowania szkołą. „Problemy Oświaty Wsi” 1986 nr 3 s. 167-172


 10. Kurowski Edmund: Jak usprawnić planowanie pracy szkół. „Dyrektor Szkoły” 1996 nr 3 s. 27-29
  Zaproponowana koncepcja zakłada opracowanie planu kształcenia stosownie do cyklu normatywnego kształcenia w danej szkole, wprowadzenie szczegółowych aneksów rocznych i planu indywidualizacji placówki.


 11. Kurowski Edmund: Jak usprawnić planowanie pracy szkół. „Nowa Szkoła” 1992 nr 9 s. 522-527
  O zwiększeniu realności planu w drodze ścisłego wiązania go z konkretną sytuacją gospodarczą, zwłaszcza w zakresie synchronizacji poczynań finansowych, personalnych i rzeczowych.


 12. Lebiedowski Krzysztof: Zależność między koncepcją pracy szkoły rocznymi planami i projektowanym doskonaleniem nauczycieli. „Dyrektor Szkoły” 1998 nr 1 s. 16-18


 13. Mandorska Irena: Plan rozwoju szkoły na przykładzie szkockiego systemu edukacji (materiały z wizyty studyjnej w Western Isles). „Dyrektor Szkoły” 1997 nr 12 s. 24-27
  Prezentacja planu rozwoju szkoły obowiązującego w Szwecji jako przykład planowania, który dyrektor polskiej szkoły może wykorzystać w pracy z radą pedagogiczną. Wskazanie trzech elementów tego planu, które bez względu na to, jak i przez kogo jest opracowywany powinny wystąpić zawsze: cel, sukces ( lub porażka), ewaluacja.


 14. Pawelski Leszek: Planowanie budżetu szkoły – kilka porad. „Nowa Szkoła” 1998 nr 7 s. 25-27
  Propozycja wykorzystania rady fachowców, którzy planują finanse jednostek o wiele większych niż szkoła. Wojciech Misiąg – profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie, były wiceminister finansów, sformułował 23 „przykazania” dla twórcy budżetu, z których kilkanaście można przyjąć jako wytyczne do pracy nad finansami szkoły.


 15. Pielachowski Józef: Porządkowanie planowania (plan pracy szkoły). „Głos Nauczycielski” 1995 nr 25 s. I


 16. Plan rozwoju Szkoły Podstawowej w Lindowie. „Dyrektor Szkoły” 1998 nr 12 s. 25-26
  Prezentacja przykładu praktycznej realizacji planu rozwoju szkoły na podstawie sporządzonej wcześniej diagnozy (podano wykorzystane narzędzia diagnozy).


 17. Plan wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, ul. Starowiślana 7. „Wychowawca” 1999 nr 9 s. 44-46


 18. Radwan Zbigniew: Od funkcjonowania do rozwoju. „Dyrektor Szkoły” 1997 nr 12 s. 21-23
  O spotkaniu członka redakcji „Dyrektora Szkoły” z grupą Inicjatywną III Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. Próba zarysowania wizji rozwojowej szkoły.


 19. Sobala Dorota: Od ROS o KOSS-u przez WDN do Sokratesa. „Dyrektor Szkoły” 1999 nr 3 s. 18-19
  O praktykowanej w systemach oświatowych innych krajów już od 30 lat koncepcji samorozwoju szkoły oraz o realizacji programu „Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej”.


 20. Witek Stefan: O strategii w kierowaniu szkołą. „Chowanna” 1990 z. 2 s. 181-193
  O pojęciu strategii kierowania, o uzasadnianiu potrzeby przyjęcia strategii w kierowaniu szkołą. Plan strategiczny jako środek do wprowadzania koniecznych zmian w instytucji.


 21. Witek Stefan: Strategiczne kierowanie warunkiem sukcesu szkoły. „Dyrektor Szkoły” 1994 nr 11 s. 24-26
  Przedstawiono strategiczne punkty w kierowaniu szkołą. Zaznaczono, że stosowanie strategii w kierowaniu szkołą sprowadza się do wydłużenia cyklu działania zorganizowanego z jednego roku na okres co najmniej kilkuletni, do wprowadzenia szerszego, bardziej długofalowego i przyszłościowego kontekstu działania. Przedstawiono uwarunkowania sukcesów szkolnych.

Powrót