Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

JULIUSZ SŁOWACKI

Zestawienie bibliograficzne (w wyborze)
dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy
Opracowała: Anna Kraszkiewicz

LITERATURA PRZEDMIOTU

  1. BEŁCIKOWSKI ADAM
    Balladyna Słowackiego : dwa odczyty na dochód Osad Rolnych miane w dniu 23 i 25 marca 1879 r. / Bełcikowski Adam. – Warszawa : Nakład Maurycego Orgelbranda, 1879. – 74 s.
    Krótki wykład o charakterze popularnym. Nadbitka z „Tygodnika Powszechnego”.
    Sygn. 4893


  2. BIULETYN
    Biuletyn Czytelniczy 4(8) (1959) / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu Numer specjalny zatytułowany „Uroczystość Juliusza Słowackiego w szkole”.
    Zeszyt zawiera tekst inscenizacji przeznaczonej dla szkół. Istnieje możliwość modyfikacji tekstu i dostosowania go do różnych poziomów kształcenia. Całość obejmuje 26 stron maszynopisu.
    Sygn. 26901


  3. BOLESKI ANDRZEJ
    W sferze wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego : główne motywy obrazowania / Andrzej Boleski. – Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1960. – 142 s.
    (Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I. ; nr 41)
    Autor analizuje motywy poetyckie chętnie stosowane przez wieszcza ( anioł, cherubin, harfa, tęcza, kaskada, girlanda, wianek, wieniec, koral, krwawnik, rubin, lampa, świeca, świecznik, słonecznik, włosy).
    Sygn. 29249 / T. 41


  4. BOROWY WACŁAW
    Studia i szkice literackie / Wacław Borowy. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983
    T. 1 : 636 s.
    T. 2 : 601 s.
    W tomie pierwszym zamieszczono „Uwagi o Lilli Wenedzie” (s. 239-263), a w drugim krótkie teksty poświęcone „Anhelliemu” i „Fantazemu”.
    Sygn. 91511, 91513, 91515, 91517 / T.1-2


  5. CIEMIENIEWSKI JAN
    Juliusz Słowacki w świetle swoich pism religijnych / Jan Ciemieniewski. – Lwów : Spółka Wydawnicza „Polonia”, 1910
    Autor przygląda się religijności poety, jego stosunkowi do duchowieństwa i prawd wiary katolickiej oraz śledzi watki religijno – mistyczne w jego utworach (Król – Duch, Samuel Zborowski, Beniowski, Złota Czaszka).
    Sygn. 3619


  6. CIEŚLA MARIA
    Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego / Maria Cieśla ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. – 114 s.
    (Rozprawy Literackie / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; red, nacz. kom. red. Michał Głowiński ; 27)
    Autorka analizuje wyznaczniki mitu przyjęte przez poetę, jego składniki oraz świadomość mityczną Słowackiego. Przy tej okazji podejmuje takie zagadnienia jak rola „wiecznej kobiecości”, mit genezyjski, autokreacja – mit o sobie, szatan, grzech, Jeruzalem Słoneczna.
    Sygn. 80196


  7. CSATÓ EDWARD
    Szkice o dramatach Słowackiego : Maria Stuart – Balladyna – Beatryx Cenci – Fantazy / Edward Csato. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. – 285 s.
    Praca poświęcona Słowackiemu jako autorowi utworów scenicznych oraz inscenizacjom jego dramatów.
    Sygn. 25763


  8. DERNAŁOWICZ MARIA
    Juliusz Słowacki / Maria Dernałowicz. – Wyd. 2. - Warszawa : Interpress, 1981. – 138 s.
    Krótka synteza życia i twórczości poety. Zawiera zdjęcia z wystawień utworów scenicznych i reprodukcje dzieł plastycznych inspirowanych twórczością poety.
    Sygn. 87981


  9. DERNAŁOWICZ MARIA
    Juliusz Słowacki / Maria Dernałowicz. – Wyd. 3. – Warszawa : Interpress, 1985. – 138 s.
    Sygn. 100893-100895


  10. DOLANSKÝ JULIUS
    Juliusz Słowacki i Karol Hynek Macha / Juliusz Dolanský // W : Literatura. Komparatystyka. Folklor : księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu / red. Maria Bokszczanin, Stanisław Frybes, Edmund Jankowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. – S. 362-372
    Słowacki widziany oczami współczesnego sobie poety czeskiego.
    Sygn. 44875, 45979, 56945


  11. FLORYŃSKA HALINA
    Spadkobiercy Króla Ducha : o recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu / Halina Floryńska. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976. – 263 s.
    Sygn. 67263-67264


  12. GOŁĘBIEWSKI K.
    Psychologja twórczości Słowackiego (okres przedmistyczny) / Gołębiewski K. – Toruń : Nakładem Koła Toruńskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, 1930. - 45 s.
    Analiza wpływu osobowości artysty na literacki kształt jego utworów.
    Sygn. 25497


  13. GRABOWSKI TADEUSZ
    Juliusz Słowacki : jego żywot i dzieła na tle współczesnej epoki / Tadeusz Grabowski. T. 1. – Kraków : Gebertner i Spółka, 1909. – 318 s.
    Tom pierwszy monografii poety obejmuje zdarzenia od dzieciństwa do czasu powstania „Anhelliego”.
    Sygn. 4986


  14. HERTZ PAWEŁ
    Portret Słowackiego / Paweł Hertz. – Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. – 289 s.
    Zwięzła opowieść biograficzna o poecie.
    Sygn. 16684


  15. HERTZ PAWEŁ
    Portret Słowackiego / Paweł Hertz. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. – 297 s.
    Sygn. 22734


  16. HERTZ PAWEŁ
    Portret Słowackiego / Paweł Hertz. – Wyd. 6. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – 271 s.
    Sygn. 45587


  17. HOESICK FERDYNAND
    ”Siła fatalna” poezji Słowackiego : przyczynek do sławy pośmiertnej poety / Ferdynand Hoesick. – Kraków : Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1921. – 204 s.
    Autor zastanawia się nad wpływem lektury Słowackiego na wyobraźnię i sposób obrazowania pisarzy polskich XIX i początku XX w.
    Sygn. 3894


  18. HÖSICK FERDYNAND
    O Słowackim, Krasińskim i Mickiewiczu : studia historyczno-literackie / Ferdynand Hösick. – Kraków : G. Gebertner i Spółka, 1895. – 333 s.
    Zawiera m. in. : Słowacki i Krasiński w Rzymie w r. 1836. O Słowackim i pani Bobrowej. Hrabina Idalia : przyczynek do Genezy „Niepoprawnych” Juliusza Słowackiego. Urywek z dziejów zatargu między Słowackim a Mickiewiczem. 25 grudnia 1840. Dzień donkiszotowski czyli pojedynek Słowackiego z Ropelewskim. Beatrix Cenci czyli o rzekomym wpływie Shelley’a na Słowackiego. Ostatnia miłość Juliusza Słowackiego.
    Sygn. 4278 A


  19. HÖSICK FERDYNAND
    Życie Juliusza Słowackiego na tle współczesnej epoki (1809-1849) : biografia psychologiczna / Ferdynand Hösick. – Kraków : Nakładem Księgarni G. Gebertnera i Spółki
    T. 1 : 1896. – 622 s.
    T. 2 : 1897. – 366 s.
    T. 3 : 1897. – 520 s.
    Napisana bardzo obrazowym, żywym językiem monumentalna opowieść o życiu poety, interesująca ze względu na osobę autora, wybitnego muzykologa, literaturoznawcy i księgarza, który zasłynął m. in. jako biograf Chopina.
    Sygn. 113633 / T. 1-3


  20. JASTRUN MIECZYSŁAW
    Spotkanie z Salomeą / Mieczysław Jastrun. – Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut wydawniczy, 1952. – 239 s.
    Fabularyzowana opowieść o pobycie Słowackiego we Wrocławiu i o jego spotkaniu z matką.
    Sygn. 15111


  21. JELLENTA CEZARY
    Juliusz Słowacki dzisiaj : szkic konturowy / Cezary Jellenta. – Kraków : Drukarnia Narodowa, 1900. – 72 s.
    Rozważania nad młodopolską recepcją dzieł poety.
    Sygn. 4923


  22. JULIUSZ
    Juliusz Słowacki : album / oprac. Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski ; red. Eugeniusz Sawrymowicz. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. – 36 s.
    Interesujący ze względu na nietypową formę graficzną album zawierający monochromatyczne ilustracje – rysunki poety, portrety, wizerunki miejsc, mapy podróży, fotografie z inscenizacji dramatów. Tekst poprzedzający część ikonograficzną naświetla ważne epizody z życia artysty i zagadnienia związane z jego literacką spuścizną.
    Sygn. 23823


  23. JULIUSZ
    Juliusz Słowacki – poeta europejski / red. Maria Cieśla- Korytowska, Włodzimierz Szturc, Agnieszka Ziołowicz. – Kraków : Universitas, 2000. – 205 s.
    Eseje o związkach Slowackiego z tradycją i współczesnością literatury, sztuki i mody europejskiej. W kontekście twórczości i stylu życia poety pojawiaja się tu takie nazwiska jak Wordsworth, Manzoni, Calderon, Blake i Janka Kupała. Jeden z tekstów przedstawia Słowackiego jako dandysa, znawcę mody i konesera sztuki kulinarnej.
    Sygn. 134433


  24. JULIUSZ
    Juliusz Słowacki : w stupięćdziesięciolecie urodzin materiały i szkice / red. Marian Bizan, Zofia Lewinówna. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. – 465 s.
    Zbiór szkiców dotyczących różnych zagadnień z życia i twórczości poety. Najwięcej miejsca poświęcono tu „Kordianowi”, sonetom, „Genezis z ducha”, „Balladynie”, „Zawiszy Czarnemu” i utworom z lat 1825-1829, a także dziejom spuścizny literackiej Słowackiego.
    Sygn. 23395


  25. JULIUSZ
    Juliusz Słowacki 1849-1949 : katalog wystawy otwartej dnia 3. VII. 1950 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie / zest. Aleksander Semkowicz ; red. Paweł Hertz. ; wstęp Mieczysław Jastrun – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951. – 123 s.
    Spis eksponatów wystawy ujęty w trzy rozdziały: Życie i twórczość Juliusza Słowackiego na tle epoki, Kult pośmiertny Słowackiego, Kult Słowackiego w Polsce Ludowej od r. 1945.
    Sygn. 10486


  26. JULIUSZ
    Juliusz Słowacki w poezji polskiej / ułożył Wiktor Hahn. – Wyd. nowe. – Wrocław : Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1955. – 331 s.
    Antologia wierszy poświęconych Słowackiemu powstałych w ciągu XIX i w pierwszej połowie XX w. Obejmuje również kilka utworów autorów obcych.
    Sygn. 17336, 22460


  27. JULIUSZA
    Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy : analizy i interpretacje / red. Stanisław Makowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – 173 s.
    Rozważania nad warsztatem poetyckim Słowackiego, dotyczące przede wszystkim jego twórczości lirycznej.
    Sygn. 85105-85106


  28. KALENDARZ
    Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz ; współpr. Stanisław makowski, Zbigniew Sudolski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1960. – 836 s.
    Szczegółowe opracowanie, dokumentujące wszystkie znane badaczom wydarzenia z życia poety. Zawiera dokładne informacje o rodzinie, notki biograficzne dotyczące przyjaciół i znajomych, wykaz chronologiczny utworów, wykaz chronologiczny korespondencji, bibliografię i indeksy.
    Sygn. 26242


  29. KASJAN JAN MIROSŁAW
    Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego / Jan Mirosław Kasjan. – Toruń ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 171 s.
    (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; t. XVII. z. 2)
    Rozważania nad wyrażeniami potocznymi i ich przekształceniami stosowanymi przez poetę.
    Sygn. 37022, 37172


  30. KLEINER JULIUSZ
    Słowacki / Juliusz Kleiner. – Wyd. 2. – Łódź : Wydawnictwo „Poligrafika”, 1947. – 316 s.
    Synteza życia i twórczości wieszcza.
    Sygn. 11723


  31. KLEINER JULIUSZ
    Słowacki / Juliusz Kleiner. – Wyd. 4. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. – 323 s.
    5426


  32. KLEINER JULIUSZ
    Słowacki / Juliusz Kleiner. – Wyd.3. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958. – 259 s.
    Sygn. 38721, 46597


  33. KLEINER JULIUSZ
    Słowacki / Juliusz Kleiner. – Wyd. 5. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1972. – 323 s.
    Sygn. 55418


  34. KLEINER JULJUSZ
    Juljusz Słowacki : dzieje twórczości / Juljusz Kleiner. – Wyd. 3. – Lwów ; Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Zakł. Nar. Im. Ossolińskich
    T. 1 : Twórczość młodzieńcza. - 1924. – 282 s.
    T. 2 : Od Balladyny do Lilli Wenedy. - 1925. – 400 s.
    Dwa pierwsze tomy monumentalnej monografii poety, uwzględniającej przede wszystkim dorobek artystyczny poety. Autor dokonał wnikliwej analizy utworów, biografię traktując tylko jako tło konieczne dla ukazania dorobku wieszcza.
    Sygn. 106763 A / T. 1-2


  35. KLEINER JULJUSZ
    Juljusz Słowacki : dzieje twórczości / Juljusz Kleiner. – Warszawa : Nakład Gebertnera i Wolffa
    T. 3 : Okres Beniowskiego. – 1923. – 419 s.
    T. 4. Cz. 1 : Poeta mistyk. – 1927. – 399 s.
    T. 4. Cz. 2 : Poeta mistyk. – 1927. – 580 s.
    Kolejne tomy monografii pióra Kleinera, tym razem w edycji Gebertnera i Wolffa.
    Sygn. 94545 / T. 3, T. 4 Cz. 1-2


  36. KORZENIEWICZ MARIA
    Od ludowości ironicznej do ludowości mistycznej : przemiany postaw estetycznych Słowackiego / Maria Korzeniewicz. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1981. – 148 s.
    Zawiera rozdziały: Tendencje romantycznej ludowości; Ludowość ironiczna w dramacie o Beniowskim; Pojęcie ludu w Królu-Duchu, ludowość mityczna.
    Sygn. 86921


  37. KOWALCZYKOWA ALINA
    Słowacki / Alina Kowalczykowa. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 1994. – 433 s.
    Książka o Słowackim – poecie i człowieku, o wpływie jego osobowości na treść i formę dzieł poetyckich.
    Sygn. 124688


  38. LIBERA LESZEK
    W Szwajcarii : studium o Juliuszu Słowackim / Leszek Libera. – Kraków : Universitas, 2001. – 243 s.
    Praca poświęcona okresowi szwajcarskiemu (1832-1836) w twórczości poety.
    Sygn. 139075


  39. ŁUBIENIEWSKA EWA
    ”Fantazy” Juliusza Słowackiego czyli komedia na opak wywrócona / Ewa Łubieniewska. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985. – 216 s.
    (Rozprawy Literackie / przew. kom. red. Michał Głowiński ; 50)
    Monografia tragikomedii Słowackiego. Autorka określa kontekst biograficzny, obyczajowy i filozoficzny utworu.
    Sygn. 103030


  40. ŁUBIENIEWSKA EWA
    Upiorny anioł : wokół osobowości Juliusza Slowackiego / Ewa Łubieniewska. – Kraków ; UNIVERSITAS, 1998. – 218 s.
    Na książkę składają się rozprawy poświęcone tekstom o charakterze mistyczno - refleksyjnym Godzinie myśli, Królowi_Duchowi i tekstom genezyjskim.
    Sygn. 130065


  41. MACIEJEWSKI JAROSŁAW
    Florenckie poematy Słowackiego ; Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle – Ojciec zadżumionych – W Szwajcarii - Wacław / Jarosław Maciejewski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo, 1974. – 216 s.
    Każdemu z utworów poświęcono osobny rozdział, autor nie zapomniał również o opisie wrażeń poety z pobytu w Florencji. Zawiera indeks utworów.
    Sygn. 60846-60847


  42. MACIEJEWSKI JAROSŁAW
    Kordian Juliusza Słowackiego / Jarosław Maciejewski. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. – 143 s.
    (Biblioteka Analiz Literackich / red. Eugeniusz Sawrymowicz ; 10)
    Zawiera analizę tekstu, materiały pomocnicze dotyczące okoliczności powstania dramatui jego pierwszych inscenizacji, opinie współczesnych o Kordianie oraz recenzje inscenizacji współczesnych, uzupełnione wypowiedziami reżyserów.
    Sygn. 32034-32035, 32513


  43. MACIEJEWSKI JAROSŁAW
    Słowacki w Wielkopolsce : szkice i materiały / Jarosław Maciejewski. – Wrocław : Zakład Imienia Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1955. – 239 s.
    (Studia Historycznoliterackie / red. Jan Kott ; Polska Akademia Nauk ; t. XXVII)
    Opowieść o kontaktach Słowackiego ze środowiskiem literacko- dziennikarskim Poznania (współpraca z „Tygodnikiem Literackim”) i o jego pobycie w stolicy Wielkopolski w 1848 r.
    Sygn. 17735


  44. MAKOWSKI STANISŁAW
    ”Balladyna” Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. – 151 s.
    (Biblioteka Analiz Literackich; 56)
    Zawiera, oprócz własnej interpretacji autora, opis inspiracji i źródeł wykorzystywanych przez Słowackiego, sądy współczesnych o jego dziele, opinie krytyków XX w., a także recenzje adaptacji teatralnych.
    Sygn. 86051-86053, 86147


  45. MAKOWSKI STANISŁAW
    ”Balladyna” Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 135 s.
    (Biblioteka Analiz Literackich ; 56)
    Sygn. 106937-106938, 130475


  46. MAKOWSKI STANISŁAW
    ”Kordian” Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 223 s.
    Zawiera nie tylko teksty autora opracowania (związane głównie z genezą , analizą treści i formy literackiej utworu), ale również teksty krytyków współczesnych poecie oraz literaturoznawców dwudziestowiecznych. Osobny rozdział poświęcono realizacjom scenicznym dramatu.
    Sygn. 56295


  47. MAKOWSKI STANISŁAW
    Beniowski Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. – 118 s.
    (Biblioteka Analiz Literackich ; 12)
    Oprócz własnej analizy utworu dokonanej przez autora opracowania, publikacja zawiera genezę poematu, sądy współczesnych o Beniowskim, opinie późniejszej krytyki oraz materiały ikonograficzne.
    Sygn. 46360


  48. MAKOWSKI STANISŁAW
    Juliusz Słowacki / Stanisław Makowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 190 s.
    (Małe Portrety Literackie)
    Zwięzła biografia z serii Małe Portrety Literackie. Zawiera kalendarium życia i twórczości.
    Sygn. 107565-107567


  49. MAKOWSKI STANISŁAW
    Juliusz Słowacki / Stanisław Makowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – 395 s.
    (Biblioteka Polonistyki)
    Książka zawiera analizy i interpretacje najbardziej reprezentatywnych utworów poety. Informacje biograficzne ograniczono do krótkiego kalendarium życia i twórczości.
    Sygn. 83596-83598


  50. MAKOWSKI STANISŁAW
    Tęcze i świerzopy : Słowacki, Beniowski, Mickiewicz / Stanisław Makowski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. – 238 s.
    (Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; t. VIII (XVII)
    Makowski zastanawia się tu nad zagadnieniami relacji pomiędzy rzeczywistością a wyobraźnią poetycką Słowackiego (powstanie listopadowe, postać Wernyhory, Beniowskiego, szczegóły topograficzne).
    Sygn. 97447-97449


  51. MAKOWSKI STANISŁAW
    W szwajcarskich górach : alpejskie krajobrazy Słowackiego / Stanisław Makowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. – 183 s.
    Opis alpejskich podróży Słowackiego wzbogacony fragmentami utworów z okresu szwajcarskiego, w tym listów poety, z komentarzem autora książki. Zawiera fotografie miejsc opiewanych przez poetę.
    Sygn. 69390


  52. MAKOWSKI STANISŁAW, SUDOLSKI ZBIGNIEW
    W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego : szkice i materiały / Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 375 s.
    Teksty traktujące o korzeniach rodu Słowackich i o kręgu osób bliskich poecie.
    Sygn. 42859


  53. MAŁECKI ANTONI
    Juliusz Słowacki : jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki / Antoni Małecki. – T. 1. – Drugie poprawne i pomnożone wydanie. – Lwów : Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 1881. – 305 s.
    (Biblioteka Polska ; T. 20)
    Pierwszy tom monografii wieszcza obejmuje lata dzieciństwa i młodości Słowackiego, aż po czas pracy nad „Kordianem”. Pierwsze wydanie pracy ukazało się w roku 1866. Autor mógł czerpać informacje od osób, które bezpośrednio zetknęły się z poetą.
    Sygn. 17017


  54. MARX JAN
    Wielcy romantycy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid / Jan Marx. – Warszawa : Wydawnictwo ALFA-WERO, 1999
    T. 1 : 884 s.
    T. 2 : 553 s.
    Na stronach 407-877 tomu 1 zamieszczono tekst poświęcony Słowackiemu – refleksje autora nad związkami pomiędzy życiem a twórczością poety oraz antologię jego utworów.
    Sygn. 143071-143072 / T. 1-2


  55. NATANSON WOJCIECH
    Słowacki w oczach krytyka / Wojciech Natanson. – Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1983. – 152 s.
    Teksty poświęcone dramatom Słowackiego i ich inscenizacjom.
    Sygn. 92627-92628


  56. PAWLIKOWSKI JAN GWALBERT
    Mistyka Słowackiego / Jan Gwalbert Pawlikowski. – Lwów : H. Altenberg ; Warszawa : J. Mortkowicz, 1909. – 545 s.
    Analiza mistycyzmu Słowackiego, jego charakteru, genezy i wpływu na kształt artystyczny jego utworów, dokonana w klimacie estetyki młodopolskiej.
    Sygn. 4683


  57. PRZYBYLSKI RYSZARD
    Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód / Ryszard Przybylski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. – 604 s., 18 s. tabl.
    Opis podróży poety widziany.
    Sygn. 88747


  58. REICHER-THONOWA GIZELA
    Ironja (!) Juliusza Słowackiego w świetle badań estetyczno-porównawczych / Gizela Reicher-Thonowa. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1933. – 216 s.
    (Rozprawy Wydziału Filologicznego ; t. LXIII : nr 4)
    Autorka postawia sobie za cel analizę pojęcia ironii romantycznej i śledzenie ewolucji tego zjawiska w twórczości poety.
    Sygn. 2136


  59. RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK
    Juliusz Słowacki pyta o godzinę / Jarosław Marek Rymkiewicz. – Warszawa : Czytelnik, 1982. – 424 s.
    Tom szkiców poświęconych okresowi mistycznemu w życiu poety oraz jego tekstom genezyjskim.
    Sygn. 87975-87976


  60. RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK
    Juliusz Słowacki pyta o godzinę / Jarosław Marek Rymkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Czytelnik, 1989. – 402 s.
    sygn. 116415


  61. SAGANIAK MAGDALENA
    Mistyka i wyobraźnia : Słowackiego romantyczna teoria poezji / Magdalena Saganiak. – Warszawa : Instytut Badań Literackich, 2000. – 320 s.
    (Rozprawy Literackie / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; 79)
    Rozprawa na temat wpływu mistycyzmu na twórczość poety, poprzedzona analizą prądów mistycznych w filozofii i literaturze europejskiej XIX w.
    Sygn. 141030


  62. SAWRYMOWICZ EUGENIUSZ
    Juliusz Słowacki / Eugeniusz Sawrymowicz. – Warszawa : Wiedza Powszechna,1955. – 262 s.
    Ilustrowana monografia poety. Zawiera również mapy jego podróży.
    Sygn. 17753


  63. SAWRYMOWICZ EUGENIUSZ
    Juliusz Słowacki / Eugeniusz Sawrymowicz. – Wyd. 3. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1966. – 338 s.
    (Profile)
    Następne wydanie poprzedniej pozycji.
    Sygn. 38439


  64. SAWRYMOWICZ EUGENIUSZ
    Juliusz Słowacki : w 150 rocznicę urodzin i 110 rocznicę zgonu / Eugeniusz Sawrymowicz ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. – 70 s.
    Krótki wykład o życiu i twórczości poety.
    Sygn. 23956


  65. SĄDY
    Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego (1826-1862) / zebr. i oprac. Bogdan Zakrzewski, Kazimierz Pecold, Artur Ciemnoczołowski. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1963. – 652 s.
    Bardzo obszerny zbiór wspomnień , recenzji, artykułów prasowych. Materiał uporządkowano chronologiczne i zaopatrzono w indeks utworów wieszcza.
    Sygn. 30993


  66. SINKO TADEUSZ
    Hellenizm Juljusza Słowackiego / Tadeusz Sinko. – Warszawa Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, 1925. – 251 s.
    Autor nawiązuje do klasycznej edukacji poety oraz jego fascynacji kulturą starożytnej Grecji i Rzymu, która zachęciła go do podróży i znalazła odbicie w jego twórczości. Staranna edycja i oprawa wydawnicza bydgoskiej „Biblioteki Polskiej”.
    Sygn. 7471


  67. SKUCZYŃSKI JANUSZ
    O przestrzeni teatralnej w dramatach Juliusza Słowackiego / Janusz Skuczyński. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 195 s.
    (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; T. XXX – z. 3)
    Pracę podzielono na dwa rozdziały – pierwszy z nich dotyczy przestrzeni zamku, drugi – ogrodu jako scenerii dramatów Słowckiego.
    Sygn. 106122


  68. SŁOWACKI
    Słowacki mistyczny : propozycje i dyskusje sympozjum : Warszawa 10-11 grudnia 1979 / red. Maria Janion, Maria Żmigrodzka. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. – 414 s.
    Zawiera teksty autorstwa m. in. Marii Janion, Michała Głowińskiego ,Stefana Treugutta, Stanisława Makowskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza, Ryszarda Przybylskiego, Aliny Witkowskiej, Pawła Huelle, Stefana Chwina, Aliny Kowalczykowej, Jana Tomkowskiego.
    Sygn. 87752


  69. STARNAWSKI JERZY
    Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych / Jerzy Starnawski. – Wrocław : Zakład Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1956. – 297 s.
    Listy i wspomnienia osób ,które zetknęły się ze Słowackim, uszeregowane chronologicznie, zaopatrzone w krótki komentarz oraz szczegółowe przypisy.
    Sygn. 18727


  70. STUDIA
    Studia o twórczości Słowackiego / red. Ireneusz Opacki. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982. – 160 s.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 536)
    Zawiera teksty zatytułowane: Narodziny historii. O „Mindowem” w 150 (?) rocznicę ; „Sowiński w okopach Woli” Juliusza Słowackiego” ; Słowackiego przypowieść o dawnym Polaku ; Trzy żarty Juliusza Słowackiego („Do Zenona Brzozowskiego”, „Chór duchów izraelskich”, „Przy kościółku”) ; Jaszczur ze skrzydłem u nogi : o „Wacławie” Juliusza Słowackiego ; Ja – prorok : o mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego.
    Sygn. 92618, 92664


  71. SUDOLSKI ZBIGNIEW
    Słowacki : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. – Wyd. 2. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. – 315 s.
    Obszerna biografia poety zawierająca ilustracje oraz indeks osób i utworów.
    Sygn. 75133, 116717-116718


  72. ŚWIRKO STANISŁAW
    Słowacki : poeta Warszawy / Stanisław Świrko. – Warszawa : „Wspólna Sprawa” Wydawnictwa Oświatowe, 1961. – 124 s.
    Praca poświęcona związkom poety z Warszawą i jej obrazem w jego utworach ( „Kordian”, „Pogrzeb kapitana Meyznera”, „Poema Piasta Dantyszka”).
    Sygn. 26771


  73. TATARA MARIAN
    Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza : 1918-1968 / Marian Tatara ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. – 312 s.
    (Rozprawy Literackie / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; red, nacz. kom. red. Michał Głowiński ; 1)
    Wśród poetów zainspirowanych twórczością Słowackiego autor wymienia najczęściej Broniewskiego, Brzękowskiego, Lechonia, Tuwima, Wierzyńskiego, Odwołuje się też do utworów Wyspiańskiego i Żeromskiego.
    Sygn. 57506


  74. TOMKOWSKI JAN
    Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej / Jan Tomkowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. – 270 s.
    (Historia i Teoria Literatury. Studia ; 45)
    Rozważania nad mistycyzmem Słowackiego osnute wokół tematów: „Bóg”, „Duchy i szatany”, „Człowiek”, „Historia”, „Natura”. Autor najczęściej odwołuje się tu do tekstów „Genezis z Ducha” i „Króla-Ducha”.
    Sygn. 97212, 98200-98201


  75. TREUGUTT STEFAN
    ”Beniowski” : kryzys indywidualizmu romantycznego / Stefan Traugutt. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – 261 s.
    (Historia i Teoria Literatury. Studia. Historia Literatury / red. serii Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ; 11)
    Obszerna, zaopatrzona we wnikliwe przepisy, monografia utworu.
    Sygn. 31884 /nr 11, 33861-33863


  76. TREUGUTT STEFAN
    Pisarska młodość Słowackiego / Stefan Traugutt. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1958. – 286 s.
    (Studia Historycznoliterackie / red. Jan Kott ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; t. XVIII)
    Opis poetyckiej młodości Słowackiego sięga początku lat trzydziestych XIX w.
    Sygn. 20982, 22757


  77. UJEJSKI JÓZEF
    Juliusza Słowackiego Kordyan / Józef Ujejski. – Kraków : Nakładem Autora, 1909. – 63 s.
    Sygn. 9738


  78. WACHOWICZ BARBARA
    ”Ty jesteś jak zdrowie” : z Mickiewiczem nad Wilia i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem / Barbara Wachowicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 1993. – 344 s.
    Autorka wędruje również śladami Słowackiego – opisuje miejsca, obyczaje, tradycje, ludzi związanych z jego spuścizną.
    Sygn. 123382


  79. WARNEŃSKA MONIKA
    Twój czar nade mną trwa / Monika Warneńska. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986. – 315 s.
    Subiektywne refleksje nad drogą życiową poety splecione ze wspomnieniami autorki.
    Sygn. 103188


  80. WARNEŃSKA MONIKA
    Z ziemi Juliusza / Monika Warneńska. – Warszawa : Wspólna Sprawa Wydawnictwa Oświatowe, 1961. – 82 s.
    Wędrówka po ziemi rodzinnej poety – od Krzemieńca przez Wilno i Jaszuny po Warszawę.
    Sygn. 26667


  81. WAWRZYKOWSKA–WIERCIOCHOWA DIONIZJA
    Kochanki pierwszych dni : opowieści o dziejach nieszczęśliwych miłości sławnych ludzi / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. – 350 s.
    Zawiera obszerny rozdział: „Ludwika Śniadecai – pierwsza wielka miłość Juliusza Słowackiego”.
    Sygn. 112789-112790


  82. WAWRZYKOWSKA–WIERCIOCHOWA DIONIZJA
    Muza Słowackiego i Chopina : opowieść biograficzna o Marii Wodzińskiej / Dionizja Wawrzykowska–Wierciochowa. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986. – 358 s.
    Historia życia ukochanej dwóch sztandarowych postaci polskiego romantyzmu. Autorka śledzi wątki przywodzące na myśl Marię pojawiające się w twórczości poety.
    Sygn. 101903


  83. WILKOSZ JAN
    Przegląd pism pośmiertnych Juliusza Słowackiego do roku 1842 / Jan Wilkosz. – Kraków : Nakładem Autora, 1902. – 42 s.
    Analiza utworów wydanych po śmierci poety ( młodzieńcze liryki, pierwsza próba powieści poetyckiej, „Rozłączenie”, „Testament mój”, „Horsztyński”, „Fantazy”, „Złota czaszka”, „Beatrix Cenci” fragmenty nie ukończonych utworów dramatycznych).
    Sygn. 10226


  84. WITKOWSKA ALINA
    Wielcy romantycy polscy : sylwetki : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid / Alina Witkowska. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980. – 288 s.
    Rozdział poświęcony Słowackiemu na str. 119—[186]. Zawiera bibliografię.
    Sygn. 82312


  85. WOŁOSZYNOWSKI JULIAN
    Słowacki : powieść poetycka / Julian Wołoszynowski. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 325 s.
    Powieść o życiu poety. Akcja sięga od czasu pracy Słowackiego w Komisji Skarbu aż po dzień jego śmierci.
    Sygn. 21039, 21300


  86. WRÓBLEWSKI KAROL
    ”Genezis z Ducha. Modlitwa” J. Słowackiego (obraz duszy poety) / Karol Wróblewski. – Lwów : Księgarnia H. Altenberga, 1909. – 50 s.
    Krótka monografia utworu. Autor sięga m. in. do myśli gnostyków.
    Sygn. 269


  87. WYKA KAZIMIERZ
    Matejko i Słowacki / Kazimierz Wyka. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1953. – 156, XVII s. tabl.
    Analiza wpływu poezji Słowackiego na twórczość Matejki.
    Sygn. 14980


  88. ZABIEROWSKI STANISŁAW
    Tragedia wendyjska Juliusza Słowackiego / Stanisław Zabierowski. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981. – 114 s.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 415)
    Monografia dramatu obejmująca zagadnienia takie jak przestrzeń i czas, przeciwieństwa, obraz kobiety, romantyczna synteza sztuk, rola liczb w tekście utworu.
    Sygn. 87015-87016


  89. ZGORZELSKI CZESŁAW
    Liryka w pełni romantyczna : studia i szkice o wierszach Słowackiego / Czesław Zgorzelski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. – 263 s.
    Autor opisuje trzy etapy rozwoju liryki Słowackiego – młodzieńczy, lata 1835-1843 oraz „lirykę ostatniego etapu”. Kilku utworom poświęca osobne rozdziały („Rozłączenie”, ”Smutno mi Boże…”, „Listy poetyckie z Egiptu”, „Na sprowadzenie prochów Napoleona”. Zastanawia się również nad współczesną recepcją dzieł poety.
    Sygn. 86034-86036

LITERATURA PODMIOTU
WYDANIA ZBIOROWE

  1. Dzieła / przedm. Jan Lechoń ; red. Manfred Kridl, Leon Piwiński. – Warszawa : Biblioteka Arcydzieł Literatury, 1931
    T. 23 : Król – Duch. – 217 s.
    Zawiera tablicę chronologiczną utworów poety. Przedmowę zamieszczono w tomie 1.
    Sygn. 1642


  2. Dzieła / red. Julian Krzyżanowski ; Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. – Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. – 1949
    T. 1 : Liryki i inne wiersze / oprac. Julian Krzyżanowski. – XII, 342 s.
    T. 2 : Poematy / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. – 420 s.
    Zawiera: Szanfary. Szanfary (redakcja druga). Żmija. Jan Bielecki. Hugo. Do M. Rola Skibickiego. Mnich. Arab. Wstęp do III tomu poezyj. Lambro. Godzina myśli. Anhelli. Trzy poemata: Ojciec. Zadżumionych. W Szwajcarii. Wacław. Poema Piasta Dantyszka
    T. 3 : Poematy / oprac. Jerzy Pelc. – 679 s.
    Zawiera: Podróż do Ziemi Świetej z Neapolu. Beniowski. [Ksiądz Marek (fragment poematu)]. [Poeta i natchnienie (fragment poematu)]. Rozmowa z matką Makryną Mieczysławską. [Konrad Wallenrod (fragment poematu)]. [Pan Tadeusz (fragmenty poematu)]. [Fragment poematu]. [Fragmenty przekładu „Iliady” Homera]. [Teogonia (fragmenty poematu)]. [Dwa fragmenty]
    T. 4 : Król – Duch / oprac. Julian Krzyżanowski. – 570 s.
    T. 5 : Dramaty. – 415 s.
    Zawiera: Mindowe. Maria Stuart. Kordian. Horsztyński.
    T. 6 : Dramaty / oprac. Wanda Leopoldowa. – 413 s.
    Zawiera: Balladyna. Mazepa. Lilla Weneda.
    T. 7 : Dramaty / oprac Wiktor Hahn. – 455 s.
    Zawiera: [Krak]. [Wallenrod]. Jan Kazimierz. Złota czaszka. Béatrix Cenci. Beatryks Cenci. Fantazy. [Beniowski]. Dziady
    T. 8 : Dramaty / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. – 411 s.
    Zawiera: Ksiądz Marek. Sen srebrny Salomei. Książę niezłomny.
    T. 9 : Dramaty / oprac. Zdzisław Libera. – 359 s.
    Zawiera: Zawisza Czarny. Agezylausz. Książę Michał Twerski. Walter Stadion. Samuel Zborowski. Fragment przekładu Macbetha
    T. 10 : Pisma prozą / oprac. Władysław Floryan. – 767 s.
    Zawiera: Utwory literackie. Artykuły krytyczne i polemiczne. Pisma filozoficzne. Pisma polityczne. Pamiętniki, dzienniki, raptularz.. Notatki
    T. 11 : Listy do matki / oprac. Zofia Krzyżanowska. – 560 s.
    T. 12 : Listy do krewnych, przyjaciół i znajomych (1820-1849) / oprac. Jerzy Pelc. – 392 s.
    Sygn. 115229 / T. 1-12


  3. Dzieła / red. Julian Krzyżanowski ; Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. – Wyd. 3. – Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. – 1959
    Brak tomu 1.
    T. 2 : Poematy / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. – 438 s.
    Zawiera: Szanfary. Szanfary [red. druga] . Żmija. Jan Bielecki. Hugo. Do Michała Rola Skibickiego. Mnich. Arab. Lambro. Godzina myśli. Posielenije (plan poematu). Poemat o piekle. Anhelli. Poema Piasta Dantyszka. Trzy poemata (Ojciec zadżumionych. W Szwajcarii. Wacław)
    Sygn. 22344
    T. 3 : Beniowski / oprac. Jerzy Pelc. – 415 s.
    Sygn. 22345
    T. 4 : Poematy /oprac. Jerzy Pelc. – 391 s.
    Zawiera: Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. [Ksiądz Marek (fragment poematu)]. [Poeta i natchnienie(fragment poematu)].Rozmowa z matką Markryną Mieczysławską. [Konrad Wallenrod (fragment poematu)]. [Pan Tadeusz (fragmenty poematu]. [Fragment poematu o panu Strusiu]. [Fragmenty przekładu „Iliady” Homera]. [Próby poematu filozoficznego]. [Dwa fragmenty].
    Sygn. 22346
    T. 5 : Król - Duch / oprac. Julian Krzyżanowski. – 593 s.
    Sygn. 22347
    T. 6 : Dramaty / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. – 426 s.
    Zawiera: Mindowe. Maria Stuart. Kordian. Horsztyński.
    Sygn. 22348
    T. 7 : Dramaty / oprac. Maria Grabowska. – 421 s.
    Zawiera: Balladyna. Mazepa. Lilla Weneda.
    Sygn. 22349
    T. 8 : Dramaty / oprac. Wiktor Hahn. – 489 s.
    Zawiera: Béatrix Cenci. Beatryks Cenci. Krak. Beniowski. Fantazy. Wallenrod. Jan Kazimierz. Złota czaszka. Dziady
    Sygn. 22350
    T. 9 : Dramaty / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. – 382 s.
    Zawiera: Ksiądz Marek. Sen srebrny Salomei. Książę Niezłomny
    Sygn. 22351
    T. 10 : Dramaty / oprac. Zdzisław Libera. – 468 s.
    Zawiera: Zawisza Czarny. Agezylausz. Walter Stadion. Samuel Zborowski. Książę Michał Twerski. Fragment przekładu „Makbeta”. Król i wódz.
    Sygn. 22352
    T. 11 : Pisma prozą : część pierwsza / oprac. Władysław Floryan. – 430 s.
    Zawiera: Utwory literackie. Artykuły krytyczne i polemiczne. Pamiętniki. Pisma pomniejsze: I. Plany. II. Zapiski i materiały do zamierzonego dzieła.
    o filozofii. III. Wypisy. IV. Pisma urzędowe i osobiste. V. Notatki różne. VI. Dedykacje. VII. Rachunki
    Sygn. 22353
    T. 12 : Pisma prozą : część druga / oprac. Władysław Floryan. – 491 s.
    Zawiera: Pisma filozoficzne. Pisma polityczne. Pisma w sprawie Koła towiańczyków. Pisma drobne. Dodatek
    Sygn. 22354
    T. 13 : Listy do matki / oprac. Zofia Krzyżanowska. – 611 s.
    Sygn. 22355
    T. 14 : Listy do krewnych, przyjaciół i znajomych (1820-1849) / oprac. Jerzy Pelc. – 481, LII s.
    Zawiera chronologiczny spis listów oraz dodatek stanowiący spis treści całej edycji „Dzieł”.
    Sygn 22356 / T. 2-14


  4. Dzieła / red. Juliusz Krzyżanowski ; Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. – Wyd. 3. – Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1959
    T. 1 : Liryki i inne wiersze / oprac. i wstęp Julian Krzyżanowski. – 359 s.
    Sygn. 22343


  5. Dzieła Juliusza Słowackiego / wyd. Tadeusz Pini. – Lwów : H. Altenberg, [1909]
    T. 1 : Drobne utwory poetyczne ; Poematy ; Proza
    T. 2 : Utwory dramatyczne ; Pamiętniki ; Listy do matki i rodziny
    Sygn. 113548 / T. 1-2


  6. Dzieła Juliusza Słowackiego : pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe. – Lwów : Nakładem Księgarni W. Gubrynowicza, 1909
    Brak tomu 2 i 5.
    T. 1 : Wiersze drobne / wyd. Bronisław Gubrynowicz. – 408 s.
    Zawiera odmiany tekstu, uzupełnienia i sprostowania oraz podobizny autografów poety.
    T. 3 : Powieści poetyckie. – 540 s.
    Zawiera: Ojciec zadżumionych w El-Arish. W Szwajcaryi. Wacław. Beniowski. Rozmowa z Matką Makryną Mieczysławską. Teogonia (Ułamki). Konrad Wallenrod. Pan Tadeusz. Fragment poematu. Załączono podobizny autografów utworów.
    T. 4 : Król Duch / wyd. Bronisław Gubrynowicz. – 652 s.
    Zawiera: Król Duch (objaśnienia, przedmowy, plany, fragmenty luźne). Dziady.
    T. 6 : Dramaty / wyd. Wiktor Hahn. – 473 s.
    Zawiera: Balladyna. Horsztyński. Lilla Weneda. Załączono podobizny autografów utworów.
    T. 7 : Dramaty / wyd. Wiktor Hahn. – 477 s.
    Zawiera: Krakus : dramat (Fragment). Wallenrod : dramat (Fragment). Jan Kazimierz (Szczątek dramatu). Złota Czaszka (Szczątek dramatu). Béatrix Cenci (Fragment tragedyi napisanej w języku francuskim). Beatryks Cenci : tragedya w pięciu aktach. Beniowski (Fragmenty). Załączono podobizny autografów utworów.
    T. 8 : Dramaty / wyd. Wiktor Hahn. – 409 s.
    Zawiera: Ksiądz Marek. Sen srebrny Salomei. Samuel Zborowski. Załączono podobizny autografów utworów.
    T. 9 : Dramaty i przekłady / wyd. Wiktor Hahn. – 531 s.
    Zawiera: Zawisza Czarny : fragmenty dramatyczne. Agezylausz : dramat w trzech aktach. Książę Michał Twerski (Z dziejów Wielkiego Nowogrodu) : fragment dramatyczny. Walter Stadyon (Urywek). Książę niezłomny (Z Calderona de la Barca) ; tragedya w trzech częściach. Makbet ; tragedya Szekspira (Urywek przekładu). Urywki z przekładu Iliady Homera. Załączono podobizny autografów utworów.
    T. 10 : Proza / wyd. Bronisław Gubrynowicz. – 596 s.
    Zawiera: Pisma literackie. Pisma filozoficzne i polityczne. Pamiętnik, dziennik i urywki z notatników. Załączono podobizny autografów utworów.
    Sygn. 115070 / T. 1, 3-4, 6 10


  7. Dzieła wszystkie. – Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich T. 1 : Tom pierwszy poezyj : powieści poetyczne ; tom drugi poezyj : poezje dramatyczne / red. Juliusz Kleiner ; oprac. Józef Ujejski. – Wyd. 2. – 1952. - 363 s.
    (Dział pierwszy : utwory wydane za życia poety ; T. 1)
    Sygn. 13786
    T. 16 : Król – Duch ; Rapsody nie wydane za życia poety ; Tekst główny / red. Juliusz Kleiner, Władysław Floryan ; oprac. Jan Kuźniar. – Wyd. 1. – 1972. - 679 s.
    Sygn. 56121


  8. Dzieła wybrane. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954
    T. 1 : Wiersze. Lambro. Godzina myśli. Ojciec zadżumionych. W Szwajcarii. Anhelii. – 311 s.
    T. 2 : Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Beniowski. – 321 s.
    T. 3 : Kordian. Horsztyński. Balladyna. – 458 s.
    T. 4 : Lilla Weneda. Mazepa. Fantazy. Złota czaszka. – 420 s.
    Sygn. 116104


  9. Dzieła wybrane / red. Julian Krzyżanowski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1979
    T. 1 : Liryki i powieści poetyckie / oprac. oraz wstęp napisał Julian Krzyżanowski. – LVI, 364 s.
    Zawiera: Liryki i inne wiersze. Żmija. Jan Bielecki. Lambro. Godzina myśli. Ojciec zadżumionych. W Szwajcarii
    T. 2 : Poematy / oprac. Julian Krzyżanowski. – 401 s.
    Zawiera: Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Beniowski (Pieśni I-V, VIII, IX). Anhelli. Rozmowa z Matką Makryną Mieczysławską. Genezis z Ducha. [List drugi do księcia Adama Czartoryskiego]. Król – Duch (Rapsody I-III)
    T. 3 : Dramaty / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. – 506 s.
    Zawiera: Maria Stuart. Kordian. Horsztyński. Balladyna
    T. 4 : Dramaty / oprac. Maria Bokszczanin. – 521 s.
    Zawiera: Beatryks Cenci. Lilla Weneda. Mazepa. Fantazy. Złota Czaszka
    T. 5 : Dramaty / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. – 599 s.
    Zawiera: Ksiądz Marek. Sen srebrny Salomei. Książę niezłomny. Zawisza Czarny. Agezylausz
    T. 6 : Listy do matki / oprac. Zofia Krzyżanowska. – 534 s.
    Sygn. 80368 / T. 1-6


  10. Dzieła wybrane / red. Julian Krzyżanowski. – Wyd. 2. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983
    T. 1 : Liryki i powieści poetyckie / oprac. i wstęp Julian Krzyżanowski. – 364 s.
    Zawiera: Liryki i inne wiersze, Żmija. Jan Bielecki. Lambro. Godzina myśli. Ojciec zadżumionych. W Szwajcarii
    T. 2 : Poematy / oprac. Julian Krzyżanowski. – 401 s.
    T. 3 : Dramaty / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. – 506 s.
    Zawiera: Maria Stuart. Kordian. Horsztyński. Balladyna
    T. 4 : Dramaty / oprac. Maria Bokszczanin. – 521 s.
    Zawiera: Beatryks Cenci. Lilla Weneda. Mazepa. Fantazy. Złota czaszka
    T. 5 : Dramaty / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. – 599 s.
    Zawiera: Ksiądz Marek. Sen srebrny Salomei. Książę niezłomny. Zawisza Czarny. Agezylauszv T. 6 : Listy do matki /oprac. Zofia Krzyżanowska. – 533 s.
    Sygn. 141475 / T. 1-6


  11. Dzieła wybrane / wyb. Adam Ważyk ; il. Adam Marczyński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954
    T. 1 : Wiersze. – 311 s.
    Sygn. 58007
    T. 2 : Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu ; Beniowski
    Sygn. 58008
    T. 4 : Lilla Weneda ; Mazepa ; Fantazy ; Złota Czaszkav Sygn. 58010
    Brak tomu trzeciego.


  12. Dzieła wybrane / wyb. i przedm. Marian Bizan, Paweł Hertz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
    T. 1 : Wiersze i poematy. – 589 s.
    Zawiera: Wiersze. Lambro. Godzina myśli. Anhelli. Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o Piekle. W Szwajcarii. Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Ksiądz Marek. Rozmowa z Matką Maryną. Genezis z Ducha. Modlitwa. Odpowiedź na Psalmy przyszłości. Fragmenty: Próby poematu filozoficznego. A co pół mili…. Pan Tadeusz- ciąg dalszy. Przekład „Iliady”
    T. 2 : Poematy. – 477 s.
    Zawiera: Beniowski. Król-Duch
    T. 3 : Dramaty. – 474 s.
    Zawiera: Kordian. Balladyna. Horsztyński. Beniowski (fragment)v T. 4 : Dramaty. – 346 s.
    Zawiera: Mazepa. Lilla Weneda. Krak. Makbet. Wallenrod. Złota czaszka
    T. 5 : Dramaty. – 476 s.
    Zawiera: Ksiądz Marek. Sen srebrny Salomei. Książę Niezłomny. Fantazy
    T. 6 : Dramaty. – 347 s.
    Zawiera: Zawisza Czarny. Agezylausz. Samuel Zborowski. Książę Michał Twerski. Dziady
    Tom pierwszy otwiera krótki wstęp poświęcony głównie recepcji spuścizny Słowackiego, zwierający również kalendarium życia i twórczości poety.
    Sygn. 109535 / T.1-6, 109913 / T. 1-6


  13. Poezye Juliusza Słowackiego. - Mikołów : Karol Miarka, 1899
    T. 1 : Poezye drobne, ulotne, liryczne itp. - 57 s.
    (Nowa Biblioteka Pisarzy Polskich ; t. 5)
    Współoprawne z: Poematy
    T. 2 : Poematy ; Dramaty – 363 s.
    (Nowa Biblioteka Pisarzy Polskich ; t. 6) Zawiera: Poema Piasta Dantyszka Herbu Leliwa o piekle. Beniowski. Król-Duch. Mindowe, król litewski. Marya Stuart. Współoprawne z: Poezje drobne, ulotne , liryczne itp.
    T. 3 : Dramaty. – 370 s.
    (Nowa Biblioteka Pisarzy Polskich ; t. 7)
    Zawiera: Mazepa. Balladyna. Kordyan
    Współoprawne z: Dramaty T.4
    T. 4 : Dramaty. – 375 s.
    (Nowa Biblioteka Pisarzy Polskich ; t. 8)
    Zawiera: Lilla Weneda. Książę niezłomny. Ksiądz Marek. Sen srebrny Salomei. Współoprawne z Dramaty T.3
    Sygn. 113533 / T.1-4


  14. Utwory wybrane. T.2 / posł. Stefan Traugutt. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – 810 s.
    Zawiera: Balladyna. Lilla Weneda. Mazepa. Fantazy. Zlota Czaszka. Książę Niezłomny. Sen srebrny Salomei. Samuel Zborowski. Posłowie na str. 801-811.
    Sygn. 49311

DZIEŁA POETYCKIE. UTWORY PROZATORSKIE.

  1. Anhelli / oprac. Wiktor Hahn. – Brody, 1905. – 95 s.
    (Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy ; 29)
    Sygn. 17430


  2. Anhelli / wstęp i komentarze Stanisław Makowski. – Warszawa : Czytelnik, 1987. – 109 s. (Mała Biblioteka Literatury Polskiej / red. Stanisław Makowski ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Warszawski.)
    Oprócz obszernego wstępu zawiera przypisy.
    Sygn. 106953-106954


  3. Anhelli / wstęp i objaśn. Józef Ujejski. Wyd. 4, przejrzane. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927. – 50 s.
    Wstęp na str. III-XXIX dotyczy głównie genezy, treści i kompozycji utworu. Załączono bibliografię.
    Sygn. 150258


  4. Balladyna : tragedja w pięciu aktach / oprac. Juljusz Kleiner. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1922. – 248 s.
    (Bibljoteka Narodowa. Serja I ; nr 51)
    Wstęp i bibliografia na str. 3-35. Tekst opatrzony obszernymi przypisami.
    Sygn. 150264


  5. Balladyna : tragedja w pięciu aktach / oprac. Juljusz Kleiner. – Wyd. 3, przejrzane. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1930. – 250 s.
    (Bibljoteka Narodowa. Serja I ; nr 51)
    Zawiera wstęp i bibliografię (s. 5-29)
    Sygn. 46628


  6. Balladyna / Juliusz Słowacki ; Glosy do „Balladyny” / Marian Bizan, Paweł Hertz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970 – 617 s.
    Tekst dramatu współwydany z obszernym opracowaniem, zawierającym również rozdział poświęcony teatralnym losom „Balladyny”.
    Sygn. 50760-50761, 51809, 51987


  7. Balladyna / Juliusz Słowacki. Glosy do „Balladyny” / Marian Bizan, Paweł Hertz. – Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. – 395 s.
    Drugie wydanie poprzedniej pozycji, wzbogacone o materiały ikonograficzne.
    Sygn. 55833


  8. Balladyna / oprac. i wstęp Wacław Kubacki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. – 453 s.
    Wstęp („O nowej edycji Balladyny”) oraz opracowanie („Balladyna. Baśń polityczna”) W. Kubackiego na str. 5 – 227. Tekst zaopatrzono również w objaśnienia.
    Sygn. 18005


  9. Balladyna / oprac. Mieczysław Ingot. – Wyd. 6. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1984. – LXXVIII, 231 s.
    (Biblioteka Narodowa. Seria I ; nr 51)
    Zawiera wnikliwe opracowanie tekstu (geneza utworu, analiza wątków i postaci, uwagi o tekście, bibliografia)
    Sygn. 96913-96915


  10. Beniowski : poema : pięć pierwszych pieśni / oprac. Juliusz Kleiner. – Edycja druga, przejrzana. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923. – 173 s.
    Wstęp i bibliografia na str. III- XXXIX.
    Sygn. 150263


  11. Beniowski : wydanie całkowite w nowym układzie / oprac. Juliusz Kleiner. – Wyd. 3, rozszerzone i zmienione. – Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, 1949. – LXXV, 510 s.
    (Biblioteka Narodowa. Seria I ; nr 13/14)
    Wstęp (s. I-LXXV) obejmuje m.in. zagadnienia genezy, znaczenia i wartości artystycznej utworu. Tekst uzupełniają szczegółowe przypisy i bibliografia.
    Sygn. 27958


  12. Beniowski / oprac. Marian Ursel. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1985. – 185 s.
    Wstęp (na str. 3—49). Załączono spis ważniejszych opracowań.
    Sygn. 101074


  13. Beniowski : poema : pięć pierwszych pieśni / posł. Kazimierz Pecold. – Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Imienia Ossolińskich, 1981. – 176, XIX s.
    Faksymile Lipskiego wydania z 1841 r. Posłowie dotyczy głównie genezy i recepcji utworu.
    Sygn. 87923


  14. Fantazy (Nowa Dejanira) : dramat w pięciu aktach / wstęp Jerzy Skórnicki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958
    Wstęp (str. 5-54) zawiera analizę utworu, jego genezę i krótką wzmiankę o inscenizacjach.
    Sygn. 15260


  15. Fantazy / oprac. Mieczysław Inglot. – Wyd. 4. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1976. – LXXXIV, 168 s.
    (Biblioteka Narodowa. Seria I ; nr 105)
    Wstęp na str. III-LXXXIV zawiera refleksje nad genezą, treścią i formą dramatu. Przedstawiono również dzieło na tle twórczości poety i współczesnej mu epoki.
    Sygn. 92526


  16. Fantazy / oprac. Mieczysław Inglot. - Wyd.2 zm. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1966. – LXXIV, 163 s.
    Wstęp (str. III-LXXII) stanowi analizę utworu. Dla porównania przywołano treści obecne w innych dramatach Słowackiego. Zawiera również uwagi o tekście i inscenizacjach teatralnych.
    Sygn. 37907, 38050


  17. Genezis z Ducha : pierwsze wydanie krytyczne z komentarzem treści i formy / oprac. Wincenty Lutosławski. Cz. 1 : tekst i komentarz krytyczny z przedmową ogólną. – Kraków : Eleusis : Gebertner i Sp., 1903. – 41 s.
    Przedmowa zawiera opis dyskusji wokół publikacji utworu i uwagi nad formą jego edycji.
    Sygn. 10221


  18. Horsztyński : dramat w pięciu aktach / wstęp i objaśnienia Kazimierz Zimmerman. – Brody : Feliks West, [1912]. – 156 s.
    (Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy)
    Wstęp na str. 1-22 zawiera genezę utworu, streszczenie poszczególnych aktów i charakterystykę postaci.
    Sygn. 6342


  19. Ja Orfeusz : liryki i fragmenty z lat 1836-1849 / wyb. i posłowie Marian Bizan. – Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. – 322 s.
    Oprócz wierszy zawiera także urywki poematów i fragmenty dramatyczne. Posłowie na str. 291-306. Załączono również alfabetyczny spis utworów.
    Sygn. 75115


  20. Juliusza Słowackiego myśli o literaturze i sztuce / wyb. oprac. i wstęp Paweł Hertz. – Warszawa : Czytelnik, 1959. – 210 s.
    Zawiera: Życiorys własny. Z listów. Z pamiętnika, raptularza i dziennika. Przedmowy, artykuły. Godzina myśli. Z „Beniowskiego”. Z wierszy. Kilka słów o Juliuszu Słowackim przez Zygmunta Krasińskiego.
    Sygn. 23939


  21. Kobieto! Boski diable / Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid ; wyb. i wstęp Maria Józefacka. – Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – 246 s.
    Antologia liryki romantycznej, poprzedzona wstępem traktującym o wizerunku kobiety w twórczości trzech poetów. Poezje Słowackiego na str. 130-170( W Szwajcarii, wybór wierszy).
    Sygn. 110014-110015


  22. Kordian / Juliusz Słowacki ; Glosy do „Kordiana” / Marian Bizan, Paweł Hertz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. – 395 s.
    ”Glosy…”, zamieszczone na str. 111-362 obejmują: informacje o pierwodruku, opinie poety i współczesnych o dziele, dokładne objaśnienia do tekstu oraz teatralia. Publikacja zawiera liczne ilustracje. Tekst zaopatrzono w indeksy.
    Sygn. 55833


  23. Kordian / oprac. i posł. Marian Bizan, Paweł Hertz. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. – 196 s.
    Posłowie (na str. 119-194) zawiera: Słowacki o „Kordianie”. Współcześni o „Kordianie”. Kształt literacki i sceniczny „Kordiana”. „Kordian” w teatrze polskim. Nota bibliograficzna.
    Sygn. 119253


  24. Kordian / oprac. Marian Bizan, Paweł Hertz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. – 196 s.
    Sygn. 89547


  25. Kordian : część pierwsza trylogii : spisek koronacyjny / oprac. Mieczysław Inglot. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1986. – Wyd. 7. – LXXIV, 153 s.
    Wstęp Mieczysława Inglota (na str. III-LXXIV) zawiera m.in.: refleksje nad znaczeniem motta i „ Przygotowania”, uwagi do tekstu dramatu, analizę przyczyn upadku powstania, charakterystykę postaci i języka dramatu oraz informacje o inscenizacjach teatralnych.
    Sygn. 104441


  26. Kordjan : część pierwsza trilogji : spisek koronacyjny / red. Jan Kuźniar ; posł. Władysław Floryan. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1967. – 159, XIII s.
    Faksymile z paryskiego pierwodruku z 1834 r. Posłowie na str. I-XII.
    Sygn. 42537 A


  27. Krąg pism mistycznych / oprac. Alina Kowalczykowa. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1982. – LXXXVIII, 301 s.
    (Biblioteka Narodowa. Seria I ; nr 245)
    Oprócz „Genezis z Ducha” zawiera pomniejsze utwory takie jak: odezwy do towiańczyków, listy do Mickiewicza i Krasińskiego, próby poematu filozoficznego.
    Sygn. 91053-91055


  28. Król – Duch : wydanie zupełne, komentowane / ułożył i komentarzem opatrzył Jan Gwalbert Pawlikowski ; brzmienie tekstów z rękopisów ustalił Michał Pawlikowski. – Lwów : H. Altenberg, [1925]
    T. 1 : Teksty. – XVI, 607 s.
    Zawiera m. in.: Przedmowa, Tekst główny, Odmiany.
    T. 2 : Komentarz. – 492, VIII s. tab.
    Zawiera m. in.: Wstęp, Komentarz.
    Sygn. 114674 T. 1-2


  29. Ksiądz Marek / wstęp i komentarz Kinga Konopka. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1989. – 146 s.
    (Nasza Biblioteka)
    We wstępie (na str. 3-32), przedstawiono genezę utworu, tło historyczne, charakterystykę postaci oraz budowę i kompozycję dramatu.
    Sygn. 116454


  30. Ksiądz Marek : poema dramatyczne w trzech aktach / wstęp i objaśnienia Stanisław Turowski. – Kraków : Spółka Wydawnicza, [1921]. - 134 s.
    (BiIbljoteka Narodowa. Serja I ; nr 29)
    Autora wstępu interesuje przede wszystkim na geneza, źródła historyczne, wpływy ideologii Tobiańskiego i poetycka forma utworu.
    Sygn. 46633


  31. Lambro : powstańca grecki : powieść poetyczna w dwóch pieśniach / wstęp Maria Janion. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1979. – 84 s.
    Wstęp na str. 5-22 dotyczy głównie okoliczności powstania utworu i analizie postaci Lambra jako bohatera romantycznego.
    Sygn. 80575


  32. Lilla Weneda / oprac. Marian Ursel. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1986. – 191 s.
    (Nasza Biblioteka)
    We wstępie poruszono takie zagadnienia jak: geneza, kompozycja, problematyka i znaczenie utworu.
    Sygn. 103004


  33. Lilla Weneda : tragedja w pięciu aktach / wstęp i objaśn. Michał Janik. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924. – 151 s.
    Wstęp i bibliografia na str. 3-32.
    Sygn. 150256


  34. Liryki : wydanie nowe. – Warszawa : Gebertner i Wolff, 1920. – 66, II s.
    (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; nr 147)
    Sygn. 2464


  35. Listy Juljusza Słowackiego z autografów poety / wyd. Leopold Meyet. – Lwów : Księgarnia Polska, 1899
    T. 1 : XV, 326 s.
    T. 2 : 347 s.
    Pierwsza całkowita edycja listów Słowackiego. Wstęp na str. V-XV.
    Sygn. 113645 A T. 1-2


  36. Mazepa : tragedia w pięciu aktach / oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. – Wyd. 2. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1960. – 126 s.
    Treść wstępu (na str. 5-26) to przede wszystkim tło historyczne i charakterystyka bohaterów dramatu.
    Sygn. 26152


  37. Mindowe : król litewski : obraz historyczny w pięciu aktach / wstęp i objaśnienia Wiktor Hahn. - Wyd. 2, przejrzane. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924. – 77 s.
    (Bibljoteka Narodowa. Serja I ; nr 43)
    We wstępie m. in. omówiono budowę dzieła, tło historyczne, nakreślono charakterystykę bohaterów.
    Sygn. 46636


  38. Poezje i listy wybrane / wyb. i oprac. Paweł Hertz. – [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951. – 174 s.
    Wstęp na stronach 5-18.
    Sygn. 10342


  39. Powieści poetyckie / oprac. Manfred Kridl. - Wyd. 2, przejrzane. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925. – 233 s.
    (Bibljoteka Narodowa. Seria I ; nr 47)
    Zawiera: Szanfary. Hugo. Mnich. Jan Bielecki. Arab. Żmija. Lambro. Godzina myśli. Wstęp na str. IV-XLII.
    Sygn. 46629


  40. Powieści poetyckie / oprac. Marian Ursel. - Wyd. 4 zm. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1986. – CVII, 285 s.
    (Biblioteka Narodowa. Seria I ; nr 47)
    Zawiera: Szanfary : ułomki poematu arabskiego. Szanfary : poemat arabski. Hugo : powieść krzyżacka. Do Michała Rola Skibickiego. Mnich : powieść wschodnia. Jan Bielecki : powieść narodowa polska. Arab. Żmija : romans poetyczny z podań ukraińskich w sześciu pieśniach. [Wstęp poety do trzeciego tomu Poezyj]. Lambro : powstańca grecki : powieść poetyczna w 2 pieśniach. Godzina myśli. Wstęp (na str. III-CVII).
    Sygn. 105763


  41. Preliminaria Peregrynacji do Ziemi Świętej J. O. Księcia Radziwilla Sierotki / przedm. Adam Mauersberger ; rys. Antoni Uniechowski ; w układzie Henryka Tomaszewskiego. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. – [108 s.]
    Bardzo atrakcyjne graficznie wydanie parodii tekstu staropolskiego stworzonego przez poetę w latach 1840-41, po własnej podróży do Palestyny.
    Sygn. 25606


  42. Sen srebrny Salomei / wstęp i komentarz Janina Kwaśniakowa. – Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1988. – 185 s.
    Wstęp na str. 3-25.
    Sygn. 112126


  43. Trzy poemata / wyd. i objaśnił Józef Maurer. – Wyd. 2. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925. –XLIII, 98 s.
    (Bibljoteka Narodowa. Serja I ; nr 49)
    Zawiera: Ojciec zadżumionych w El-Arish. W Szwajcarii. Wacław. Wstęp na str. III-XLIII.
    Sygn. 46621


  44. W Szwajcarii. – Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 1986. – 30 s.
    Sygn. 106130


  45. Wiersze i poematy (wybór). – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. – 465 s.
    Zawiera: Wiersze. Z przypowieści i epigramatów. Jan Bielecki. Godzina myśli. W Szwajcarii. Ojciec zadżumionych. Anhelli. Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Beniowski. Król-Duch. Fragmenty przekładu „Iliady” Homera. Pan Tadeusz.
    Sygn. 85532


  46. Wiersze i poematy. – Wyd. 6. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. – 462 s.
    Zawiera: Wiersze. Z przypowieści i epigramatów. Jan Bielecki. Godzina myśli. W Szwajcarii. Ojciec zadżumionych. Anhelli. Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Beniowski. Król-Duch. Fragmenty przekładu „Iliady” Homera. Pan Tadeusz.
    Sygn. 112652


  47. Wybór liryk i listów / zest. i oprac. Józef Spytkowski. – Kraków : Wydawnictwo M. Kot, 1946. – 92 s.
    (Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy ; nr 5)
    Tekst zaopatrzony w przypisy.
    Sygn. 19262


  48. Wybór poezji / wyb. i posł. Mieczysław Jastrun. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. – 199 s.
    (Złota Biblioteka)
    Zawiera: Jan Bielecki. Ojciec zadżumionych. W Szwajcarii. Wiersze. Posłowie (str. 185-197)
    Sygn. 69198


  49. Zawisza Czarny / z autografu wydał Artur Górski. – Warszawa : Gebertner i Wolff, 1906. – 199 s.
    Pierwsze osobne wydanie dramatu poety.
    Sygn. 4868

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

  1. BOBIŃSKI WITOLD
    Świat w słowach i obrazach : język polski : literatura i muzyka dla gimnazjum / Witold Bobiński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 2 płyty [CAD] (ok. 130 min.) : digital audio ; 12 cm.
    Płyta B zawiera m.in.: Hymn, Testament mój.
    Sygn. Pł CD 713-714


  2. FILIPOWSKA ALEKSANDRA
    Streszczenia i omówienia z j. polskiego : dla szkół średnich / aut. Aleksandra Filipowska. – Cz. 2. : Romantyzm - Pabianice : Wydawnictwo „EDUKA”, 1992. – 1 płyta [CAD] (ok. 70 min.) : digital audio ; 12 cm.
    Zawiera m. in.: Kordian, Grób Agamemnona, Hymn, Testament mój.
    Sygn. Pł CD 696


  3. SŁOWACKI JULIUSZ
    Kordian : część druga spektaklu / Juliusz Słowacki ; reż. Jan Englert. – Warszawa : Telewizja Polska S.A, 2002. - 1 kas. wiz (74 min.) : dźw. kolor.
    (Złota Setka Teatru Telewizji)
    Sygn. Tmgv 846


  4. SŁOWACKI JULIUSZ
    Wiersze / Juliusz Słowacki ; rec. Andrzej Łapicki. – Warszawa : Polskie Nagrania Muza, [198?]. – 1 kas. audio (ok. 60 min.) ; dźw.
    (Arcydzieła Literatury Polskiej)
    Zawiera: Rozłączenie. Hymn. Na sprowadzenie prochów Napoleona. Pogrzeb kapitana Mayznera. W pamiętniku Zofii Bobrówny. Wyjdzie stu robotników. Uspokojenie. Grób Agamemnona.
    Sygn. T. 413


  5. SPOTKANIA
    Spotkania z literaturą : pakiet multimedialny : 2 kas. wiz. (195 i 180 min.) i poradnik / scen. Barbara Hanna Kuligowska ; reż. Waldemar Stroński ; oprac. red. pakietu Barbara Puszczewicz. – Warszawa : Poltel : Telewizja Polska S.A. – Telewizja Edukacyjna, 1995. – 2 kas. wiz. (195 i 180 min.) ; dźw. . kolor. : Druk : 44 s.
    (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
    Na kasecie pierwszej zamieszczono: „…żyłem z Wami, cierpiałem… - Juliusz Słowacki : sylwetka poety, jego droga twórcza”. Zawiera: Rozłączenie, Godzina myśli /fragm./, Kordian /fragm../, Beniowski /fragm./ - Kłębami dymu…, W sztambuchu Marii Wodzińskiej, Hymn – Bogarodzico dziewico, W pamiętniku Zofii Bobrówny, Beniowski /fragm./, Gdzież więc ten człowiek, Chodzi mi o to, Do matki, Testament mój, Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała, fragmenty listów do matki.
    Sygn. Tmgv 332-333
Powrót