Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» NOWOŚCI Z PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII...

Aspergirls : siła kobiet z zespołem Aspergera / Rudy Simone ; przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2016.
Sygn. 162076

„Pozycja ta jest po części zbiorem wspomnień, po części – przeglądem badań, po części wreszcie – przewodnikiem po zespole Aspergera. Dzięki potoczystemu językowi, jakim została napisana, jest z jednej strony bardzo konkretna, z drugiej zaś – luźna i swobodna. Przede wszystkim jednak stanowi kompendium wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych tym, jak wygląda życie wykraczające poza to, co przyjęło się uznawać za normę. […] Nie wyobrażam sobie, że ktoś może przeczytać tę książkę i nie dojść do wniosku, że kobiety borykające się z wyzwaniami zespołu Aspergera są bohaterkami, a ich doświadczenia starczyłyby na wiele filmów. Aspergirls – jak wszyscy bohaterowie – mają swoje słabe punkty: bycie obiektem prześladowań, niską samoocenę, napady lęku, załamania, problemy z seksem i poczucie winy. Simone zajmuje się tymi kwestiami po kolei, dzieląc się wiedzą, pomagając w chwilach załamania, dając liczne wskazówki i kreśląc obrazy, które pomagają czytelniczkom wstać z kolan i iść ku szczęściu z podniesioną głową”.
Z Przedmowy Liane Holliday Willey Aspergirls.
Siła kobiet z zespołem Aspergera to książka dla każdej aspergirl i jej bliskich, lecz również dla osób, które naukowo lub zawodowo interesują się zespołem Aspergera. Rudy Simone dzieli się własnymi doświadczeniami i wiedzą, przywołuje też wspomnienia ponad trzydziestu kobiet, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu, a także spostrzeżenia ich partnerów i rodziców.

Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / redakcja naukowa Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2016.
Sygn. 162080, 162081p

Zachodzące wokół nas systemowe zmiany w ekonomii, polityce, gospodarce, cywilizacji technicznej wywierają znaczący wpływ na funkcjonowanie jednostek i grup społecznych. Pojawiające się zjawiska oraz problemy edukacyjne wymagają pogłębionej refleksji i stają się pilnym wyzwaniem zarówno dla pedagogów - teoretyków, jak i dla szerokiej rzeszy pedagogów - praktyków. Niezwykle ważna staje się rzetelna i komplementarna diagnoza stanowiąca podstawę tworzenia skutecznych działań profilaktycznych oraz naprawczych.
Konieczne dla współczesnej praktyki pedagogicznej jest nie tylko rozwiązywanie zaistniałych problemów, ale także właściwe przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli, terapeutów, wychowawców. Osoby podejmujące pracę w instytucjach kształcących i wychowujących będą zmuszone sprostać licznym trudnościom i wyzwaniom pedagogicznym, typowym dla obecnej i przyszłej rzeczywistości. Wyposażanie ich w trakcie studiów w określone umiejętności i kompetencje staje się możliwe poprzez wprowadzanie zmodyfikowanych metod kształcenia.
Niniejsza monografia stanowi pewną kontynuację wydanej w poprzednim roku publikacji. Do dyskusji i wymiany poglądów oraz doświadczeń zaproszeni zostali zarówno teoretycy, jak i praktycy. Zgromadzony materiał ma charakter interdyscyplinarny. Podjęta problematyka jest niezwykle szeroka i pozwala odbiorcy na poszerzenie zasobu wiedzy, jak również podjęcie refleksji nad współczesnymi problemami pedagogicznymi.

Diagnoza w socjoterapii / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. - Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162084, 162085

Książka ma na celu wzbogacenie warsztatu diagnostycznego wszystkich osób, które zawodowo zajmują się socjoterapią, a także nauczycieli i wychowawców na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz studentów, którzy wiążą swoją zawodową przyszłość z pracą o charakterze wychowawczo-terapeutycznym.
Publikacja zawiera propozycje konkretnych narzędzi diagnostycznych, które można wykorzystać w trakcie procesu diagnostycznego dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, a także w diagnozie kompetencji osoby socjoterapeuty.

Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. - Warszawa : PWN, 2016.
Sygn. 162086, 162087

WKsiążka dostarcza rzetelnej wiedzy na temat kompetencji społecznych i ich znaczenia dla funkcjonowania dziecka w otoczeniu społecznym. Omówiono w niej narzędzia ułatwiające nauczycielom diagnozę kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Przedstawiono także propozycję sposobów poznawania umiejętności współpracy dzieci w młodszym wieku szkolnym z perspektywy dziecka, rówieśników i nauczyciela. Diagnoza kompetencji społecznych dzieci może być punktem wyjścia w planowaniu pracy wychowawczej lub sposobem sprawdzenia efektów działań już podjętych.

Dyskryminacja : przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania / pod redakcją Magdaleny Lesińskiej-Staszczuk, Justyny Wasil. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
Sygn. 162089, 162090

Prezentowana książka dotyczy przejawów dyskryminacji, jej przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania. Zakaz dyskryminacji stanowi jedną z najbardziej fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego, ale mimo mocnych uregulowań w tym zakresie, zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i krajowym, przeciwdziałanie dyskryminacji pozostaje wciąż zadaniem aktualnym i nadal trudnym z uwagi na istniejące różnice kulturowe, brak wiedzy oraz stereotypy […]. Przedstawiona praca stanowi zbiór artykułów na temat różnych przejawów dyskryminacji. Próbuje zwrócić uwagę na nowe jej formy i sfery życia publicznego oraz pogłębić wiedzę na ten temat. Stąd też wynika jej walor publiczny, gdyż nie tylko przynosi wyniki „naukowe”, ale także materiał do dyskusji publicznych (w tym także o charakterze regionalnym dotyczącym województwa lubelskiego) oraz możliwych reakcji politycznych (i publicznych).
[Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Sławomira Łodzińskiego]

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016.
Sygn. 162091, 162092

Monografia składa się z trzech części: pierwsza koncentruje się wokół warunków socjalizacji dzieci i młodzieży w przestrzeni informacyjnej; druga porusza problematykę zagrożeń w przestrzeni wirtualnej oraz działań profilaktycznych w tym zakresie; trzecia poświęcona jest tematyce dotyczącej przestrzeni informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji oraz nowych wyzwań dla nauczycieli i uczniów z tym związanych.
Z recenzji dr hab. Jolanty Zielińskiej, prof. UP im. KEN w Krakowie
[…] monografia wpisuje się w dyskurs społeczno-medialno-naukowy nad postrzeganiem i zaspokajaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych w zmieniającej się dynamicznie na skutek rozwoju nowoczesnych technologii rzeczywistości edukacyjnej. […] Należy podkreślić, że zbiór wszystkich tekstów posiada zarówno dużą wartość teoretyczną, jak i praktyczną. Na pewno zaś pragmatyczną, pokazuje bowiem dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako pełnoprawnych członków rzeczywistości szkolnej. Lektura […] książki uwidacznia, jak mogą spojrzeć na ten problem zarówno osoby pełno-, jak i niepełnosprawne, praktycy i teoretycy, humaniści i inżynierowie. Tworzy tym samym przestrzeń i pozytywny klimat do podejmowania zmian edukacyjnych w polskiej szkole, co jest niezmiernie istotne, zwłaszcza w kontekście postępującej inkluzji osób niepełnosprawnych.

Dziecko w literaturze / Jarosaw Górski. - Częstochowa : Wydawnictwa Popularnonaukowe Sfinks, cop. 2017.
Sygn. 162093p

Autor prezentuje ideę książki, w której będzie się on zajmowała nie literaturą dziecięcą, nie literaturą dla dzieci, ale dzieckiem w literaturze. Jego rozważania mają prowadzić do odpowiedzi na pytanie, jaką funkcję pełni dziecko w życiu duchowym dorosłych, dlaczego oni tak chętnie projektują na nie własne życie psychiczne, własne oczekiwania, lęki, niepokoje czy idee.
Książka jest poświęcona dziecięcemu bohaterowi literatury i tych dziedzin sztuki, które z literatury czerpią inspirację. Dzięki analizom i próbom nowego odczytania poszczególnych utworów światowej i polskiej klasyki (także tej współczesnej), odpowiada na pytanie, dlaczego tak trudno jest stworzyć przekonujący portret dziecięcego bohatera, dlaczego autorzy podejmują jednak takie próby, a także dlaczego dziecięce postaci tak często służą przedstawianiu wcale niedziecięcych problemów.
Książka wchodzi w skład serii “Literatura i kontrowersje”.

Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce : wybrane aspekty / Jolanta Karbowniczek, Anna Klim-Klimaszewska. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016.
Sygn. 162094p, 162095

Publikacja stanowi próbę omówienia podstawowych problemów i wyzwań cechujących współczesną edukację małego dziecka. Niniejsze „kompendium wiedzy” na temat podstaw pedagogiki wczesnoszkolnej z pewnością zainteresuje wszystkich nauczycieli początkowych klas szkoły podstawowej, pedagogów, praktyków, terapeutów, a także nauczycieli początkujących w zawodzie, studentów, którym nieobce jest kreatywne, twórcze i indywidualne podejście do edukacji dzieci w XXI wieku.
Wydaje się także, że książka może stanowić interesującą pozycję bibliograficzną dla wszystkich rodziców troszczących się o wszechstronny i harmonijny rozwój swoich dzieci.
Z recenzji dr hab. Urszuli Ordon, prof.

Treści zawarte w książce ściśle korelują z programami kształcenia na kierunkach pedagogicznych, zwłaszcza prowadzących specjalizację w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Obejmują one zarówno rys historyczny tej edukacji, jak i aktualne jej założenia oraz tendencje. Dobrze została wyjaśniona istota edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto znaczna ich część ma charakter metodyczny, a więc może być bezpośrednio wykorzystana w praktyce edukacyjnej. Dotyczy to zwłaszcza programów autorskich, jak i scenariuszy zajęć. Bogaty zestaw załączonej bibliografii dobrze świadczy o znajomości problematyki przez autorki książki.
Do zalet recenzowanej książki należy zaliczyć również interesujący zestaw zasad kształcenia, duży zestaw metod pracy twórczej oraz multimedialnych programów wykorzystywanych w różnych rodzajach edukacji.
Z recenzji prof. dra hab. Kazimierza Żegnałka

Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / redakcja naukowa: Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski ; współpraca: Bronisław P. Rosik, Tomasz Zagajewski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016.
Sygn. 162115, 162116

Przedstawiona pozycja to kolejna, jakże udana publikacja z serii dotyczącej problemów narkomanii autorstwa uznanych badaczy problematyki przestępczości, zaburzeń i uzależnień. Koordynujący serię, wybitny znawca tematyki uzależnień, z ogromną determinacją, systematycznie prowadzi badania empiryczne i prezentuje problematykę narkotykową, dopalaczy, przestępczości narkotykowej jako jednych z największych zagrożeń. Kolejna praca pod względem struktury przemyślana. Dobór tematyki i sposób prezentowania zasługują na wysoką ocenę. Praca zawiera bardzo duże walory poznawcze, napisana została bardzo czytelnym językiem.
DR HAB., PROF. WSB MAREK WALANCIK

Każdy podjęty w opracowaniu problem jest przedstawiony w sposób nie tylko profesjonalny i na wysokim poziomie naukowym, ale również został opisany zrozumiałym i komunikatywnym językiem. Opracowanie wpisuje się w cykl wyjątkowo ważnych, niecodziennych i niezwykle przydatnych materiałów, przede wszystkim dla mądrych pedagogów, którzy będą nie tylko chętnie, ale też z ogromnym zaangażowaniem, wdrażali w czyn zaproponowane w nim rozwiązania. Niniejszym rekomenduję publikację jako ważne opracowanie z zakresu diagnozy problematyki narkotykowej.
DR HAB., PROF. UJK TADEUSZ SAKOWICZ

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Aleksandry Feliniak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 162117, 162118

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań – nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie koncentrują się na postawach nauczycieli wobec zmian społecznych i kulturowych, a także na oczekiwaniach społecznych wobec nauczycieli. W zamierzeniu odbiorcą książki jest współczesny kreatywny nauczyciel, którego modelową sylwetkę można odczytać z poszczególnych tekstów: nauczyciel taki jest kreatorem dialogu międzykulturowego, potrafi również kreować własny wizerunek, kształtuje warunki do wolności, wyzwala twórczość uczniów, personalizuje edukację, dostosowuje ją do konkretnej rzeczywistości, traktuje nauczanie jako formę sztuki, która wymaga od niego mądrości.
W tej samej serii ukażą się: Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych (red. Wiesława Leżańska, Dorota Radzikowska) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka (red. Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska).

Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi / Marlena Duda. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
Sygn. 162125, 162126

Inspiracją do podjęcia tematu była chęć zwrócenia uwagi na problemy ucznia borykającego się z problemami zdrowotnymi kończącego szkołę ponadgimnazjalną i stojącego przed progiem dorosłego życia. Niniejsza rozprawa wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu poczuciem jakości życia uczniów oraz charakterystyką ich prozdrowotnego stylu życia. Jest próbą określenia poczucia jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych, co dotychczas nie było przedmiotem szerszego ujęcia badawczego. Uwagę autorki zwrócił niewielki zasób literatury podejmujący problem zachowań zdrowotnych starszej młodzieży, a wyniki dotychczasowych badań wskazują na to, że znaczny odsetek badanej młodzieży przejawia zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia. Brakuje badań dotyczących prowadzonego stylu życia w sytuacji choroby przewlekłej, dlatego autorka podjęła się uzupełnienia istniejących braków, mając nadzieję, że przyczyni się to do opracowania praktycznych rozwiązań w celu skuteczniejszego oddziaływania edukacyjnego w zakresie zdrowia oraz objęcia opieką i wsparciem młodzież chorą przewlekle.

System awansu zawodowego nauczycieli : ocena kluczowego elementu reformy edukacji / Magdalena Szumiec. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.
Sygn. 162139p, 162140

W książce System awansu zawodowego nauczycieli – ocena kluczowego elementu reformy edukacji jako ramowy problem badawczy autorka przyjęła następujące pytanie: W jakim stopniu system awansu jest czynnikiem wpływającym na zmianę funkcjonowania zawodowego nauczycieli? Na podstawie literatury przedmiotu przeprowadziła rozważania dotyczące – tak ważnego w zawodzie nauczycielskim – awansu zawodowego. Dokonała przeglądu dotychczasowych badań ze szczególnym uwzględnieniem opinii środowiska oświatowego na temat awansu zawodowego i jego wpływu na osiągnięcie efektów zakładanych przez MENiS.
W celu uzyskania informacji dotyczących istoty systemu awansu nauczycieli wykorzystała opracowane przeze nią kwestionariusze ankiet dla nauczycieli, dyrektorów oraz ekspertów komisji kwalifikacyjnych/egzaminacyjnych, a także kwestionariusz wywiadu dla wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie pełniących równocześnie funkcję przewodniczących komisji kwalifikacyjnych/egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Grupy badanych liczyły odpowiednio 404 nauczycieli, 56 dyrektorów szkół, 160 ekspertów komisji kwalifikacyjnych/egzaminacyjnych oraz 9 wizytatorów kuratorium oświaty.
Na podstawie odpowiedzi respondentów dowiedziała się, jakie czynniki mają wpływ na przebieg ścieżki kariery, poznała okoliczności wzmagające i obniżające efektywność pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz motywy uczestnictwa nauczycieli w procesie awansu zawodowego. Ponadto zebrała informacje o tym, w jaki sposób system awansu determinuje rozwój zawodowy, jaki ma wpływ na jakość świadczonych przez nauczycieli usług edukacyjnych, oraz w jakich obszarach nauczyciele podejmują szczególną aktywność.
Badania ukazały również związki między systemem awansu a sferą rozwoju osobistego i życiem nauczycieli, a także umożliwiły poznanie opinii respondentów na temat stopnia spełnienia poszczególnych założeń wdrożonej w 2000 roku pragmatyki zawodowej nauczycieli. Istotne w badaniach było także poznanie mocnych i słabych stron obowiązującej procedury oraz zaproponowanie w niej pożądanych zmian i ukazanie innych sposobów mających na celu stymulowanie rozwoju zawodowego.
Na podstawie odpowiedzi badanych wyciągnęła wnioski, które mogą okazać się przydatnymi wskazówkami dla osób odpowiedzialnych za koncepcyjne opracowanie zmian dotyczących edukacji. Wśród propozycji, których wykorzystanie mogłoby uskutecznić obowiązujący systemu awansu zawodowego nauczycieli, pomocna byłaby zmiana polegająca na odbiurokratyzowaniu procedury, wydłużeniu ścieżki formalnego rozwoju, czy też przeformułowaniu wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu. Pożądane byłoby również wprowadzenie egzaminu praktycznego, poszerzenie skali ocen dorobku zawodowego, zwiększenie roli awansu szkolnego w strukturze poziomej oraz określenie standardów, według których można byłoby obserwować, czy rozwój następuje również po otrzymaniu awansu.

Źródło:
www.harmonia.edu.pl
www.difin.pl
www.pwn.pl
www.wydawnictwo.umcs.eu
www.cedewu.pl
www.impulsoficyna.com.pl
www.wydawnictwosfinks.pl
www.wydawnictwo.ignatianum.edu.pl
www.aspra.pl
www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Powrót