Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» NOWOŚCI Z PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII...

Szkoła dialogu czyli O narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.
Sygn. 161711,161712 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Efektywna komunikacja jest jedną z bardziej skutecznych metod wzmacniania autorytetu nauczyciela oraz podnoszenia motywacji uczniów do uczenia się. Wykorzystanie w procesie nauczania technik komunikacyjnych sprawia, że uczniowie postrzegają nauczycieli jako osoby autentycznie zainteresowane ich potrzebami i w konsekwencji chętniej angażują się w działania proponowane przez ich opiekunów. Z kolei zastosowanie technik coachingowych, tutoringu czy mentoringu gwarantuje długookresowe i pogłębione zaangażowanie uczniów w pracę nad celami sprzyjającymi nie tylko ich rozwojowi, ale też wzrostu znaczenia jakości i atrakcyjności ich szkoły.
Dzięki książce czytelnik dowie się m.in.

  • jak skutecznie rozmawiać,
  • jakie są techniki słuchania, które wzmacniają efektywność rozmów,
  • jak konstruować i w jakim celu wykorzystywać informację zwrotną,
  • na czym polegają coaching, tutoring, mediacje,
  • jakie są metody uczenia się w oparciu o narzędzia krytycznego myślenia,
  • jak uniknąć barier komunikacyjnych.

Autyzm a czytanie ze zrozumieniem : gotowe scenariusze lekcji : dla przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych / Joseph Porter ; przekł. Katarzyna Bereda-Rosołek. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2016.
Sygn. 161956 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Książka Josepha Portera, pedagoga specjalnego, stanowi narzędzie pracy, dzięki któremu nauka czytania ze zrozumieniem staje się łatwiejsza zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Autor opracował dziewięćdziesiąt, podzielonych na dziewięć poziomów, niezwykłych lekcji o zwierzętach i aż osiemnaście arkuszy pracy. Arkusze występują w czterech wariantach, a każdemu z nich towarzyszy scenariusz zajęć. Na poszczególnych poziomach znajdują się po dwa ćwiczenia budowania zdań, które służą rozwijaniu umiejętności obserwacyjnych oraz pomagają przekładać je na język mówiony i pisany. Oprócz gotowych scenariuszy lekcji w każdej jednostce tematycznej przedstawiono liczne propozycje ćwiczeń dodatkowych wzbogacających zajęcia o projekty plastyczne, muzykę, literaturę i filmy. Autor przekazał również cenne rady dotyczące zorganizowania sali lekcyjnej w taki sposób, aby panowała w niej atmosfera wspierająca efektywne nauczanie. Załączona do książki płyta CD zawiera wszystkie arkusze pracy, scenariusze lekcji, pomoce wizualne i formularze oceny w wersji do druku.

Pamięć sensoryczna czyli myśleć całym ciałem : doskonalenie zasobów pamięci zmysłowej / Małgorzata Modrak. - Warszawa : Difin, 2016.
Sygn. 161977 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Publikacja opisuje mechanizmy poznawcze, rodzaje pamięci, zaburzenia procesu zapamiętywania oraz metody aktywizacji intelektualnej. Pamięć zmysłów i pamięć komórkowa stanowią wspaniałe dopełnienie pamięci operacyjnej i wyzwalacz pamięci długotrwałej. Efektywne wykorzystywanie zasobów sensorycznych wydatnie zwiększa potencjał pamięciowy jednostki. „Myślenie ciałem” to nowatorski sposób na uczenie się i rozwijanie własnych możliwości intelektualno-zmysłowych.
Książka powstała z myślą o uczących się i nauczających: uczniach szkół średnich, studentach, nauczycielach, trenerach rozwoju osobistego, wykładowcach, osobach zmuszonych stale przyswajać spore porcje informacji oraz wszystkich zainteresowanych polepszaniem zasobów pamięciowych.
Jednotorowość systemów nauczania we współczesnym szkolnictwie wdraża jedną metodę nauki opartą na zapamiętywaniu kanałem wzrokowym (i prędkim zapominaniu). Przedstawiana pozycja ma na celu ukazanie wielu innych metod uczenia się oraz naświetlenie wielości kanałów percepcyjnych, znacząco zwiększających wydajność zapamiętywania.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / [Marzenna Czarnocka]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2016.
Sygn. 161983 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

W książce znajdują się przykłady praktycznych rozwiązań związane z organizacją i dokumentowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W poradniku dyrektor znajdzie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania m.in. związane z zatrudnianiem nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W publikacji znajdują się także gotowe narzędzia, szablony, które dyrektor może wykorzystać w codziennej pracy. Wśród nich m.in. wzór indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Postawy młodzieży ponadgimnazjalnej wobec przeszłości i historii Polski XX wieku / Krzysztof Malicki, Krzysztof Piróg. - Warszawa : Wydawnictwo IFIS PAN, 2016.
Sygn. 161984 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Książka Krzysztofa Malickiego i Krzysztofa Piroga jest ważna z kilku powodów. Dotyczy potocznych wyobrażeń o przeszłości historycznej w odniesieniu do Polski, koncentruje się na młodzieży (uczniowie), podejmuje oryginalne problemy (których nikt przed nimi na tę skalę nie podjął), a poza tym może mieć konsekwencje dla programów kształcenia, co autorzy wyjaśniają we wstępie. Podstawą analizy jest duża próba ogólnokrajowa (3774 respondentów), a więc wyniki dają pewne podstawy do snucia uogólnień.
Z recenzji wydawniczej Prof. dr. hab. Henryka Domańskiego

Prawo autorskie w oświacie : praktyczne porady, zasady postępowania i wzory dokumentów / [Dariusz Skrzyński]. - [Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2016].
Sygn. 161986, 161987 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Publikacja pomoże zaktualizować i usystematyzować wiedzę w praktycznym stosowaniu prawa autorskiego w szkołach. Największe bowiem trudności sprawia nie tyle zrozumienie konkretnych zapisów, co praktyczne ich odnoszenie do konkretnych sytuacji szkolnych.

Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
Sygn. 161994 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Publikacja, będąca próba połączenia refleksji teoretycznej i doświadczenia praktycznego autorek, stanowi kompendium wiedzy, które ukazuje warsztat pracy pedagoga w szerokim aspekcie podejmowanych przez niego zadań. Koncentrują się one wokół zagadnień związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i wspomaganiem rozwoju ucznia w warunkach szkolnych. Autorki maja nadzieję, że książka przyczyni się do pogłębienia wiedzy niezbędnej w pracy czynnych zawodowo pedagogów, a studentom ułatwi przygotowanie się do pełnienia tej odpowiedzialnej roli w przyszłości. Pozycja ta może być również inspiracją dla wszystkich, którzy pragną wspierać dzieci i młodzież w ich rozwoju.

Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera / Jennifer McIlwee Myers ; przekł. Patricia Sorensen ; [przedm. Temple Grandin]. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2016.
Sygn. 161996 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Każde dziecko, niezależnie od tego, czy zdiagnozowano u niego autyzm, czy zespół Aspergera, lepiej poradzi sobie w życiu, jeśli będzie umiało dbać o higienę osobistą, radzić sobie ze stresem i prosić o pomoc. Rodzice i nauczyciele osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają znaczący wpływ na funkcjonowanie swoich wychowanków w świecie. Książka zawiera wiele konkretnych przykładów, jak rozwijać umiejętności ważne w codziennym życiu. Jennifer McIlwee Myers pisze z wyjątkowej perspektywy - zespół Aspergera rozpoznano u niej dopiero w wieku dorosłym, z kolei u jej brata autyzm zdiagnozowano jeszcze w dzieciństwie. Dzięki temu Czytelnik może utwierdzić się w przekonaniu, że świadome rozwijanie umiejętności życiowych u osób z autyzmem lub zespołem Aspergera jest bardzo ważne od najmłodszych lat.

Socjologia edukacji : teorie, koncepcje, pojęcia / Piotr Mikiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
Sygn. 161900p, 162000 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Kiedyś dziennikarz zapytał mnie: zajmuje się pan socjologią edukacji, czyli właściwie czym? Najprostsza odpowiedź jest taka, że związkiem edukacji i społeczeństwa. Ale co to w istocie znaczy? Piotr Mikiewicz Socjologia edukacji to pierwsze na gruncie polskim kompendium najważniejszych orientacji teoretycznych i badawczych, które kształtowały sposób postrzegania przez socjologów problemów generowanych przez istnienie i działanie systemów kształcenia. Dla czytelnika zajmującego się już tematyką społecznych uwarunkowań edukacji będzie to swego rodzaju kompendium podsumowujące, dla osób dopiero wchodzących w to pole zainteresowań, będzie to dobry przewodnik po problematyce.

Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016.
Sygn. 162008 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

W dynamicznie zmieniającym się świecie, dotkniętym licznymi kryzysami w różnych sferach, kwestia adaptacji jednostki do warunków życia i prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach społecznych nabiera kluczowego znaczenia. Niezwykle ważnym zagadnieniem jest problem adaptacji dziecka, problem szczególnie złożony i skomplikowany w sytuacji, gdy chodzi o adaptację uczniów cudzoziemskich czy reemigranckich.

Twierdza : szkoła w metaforze militarnej : co w zamian? / redakcja naukowa Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.
Sygn. 162023 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Posługując się metaforą militarną, autorzy przybliżają problematykę funkcjonowania współczesnej szkoły. Poruszają tematy zarówno gorące i aktualne, jak i trudne oraz niewygodne. Szukają odpowiedzi między innymi na takie pytania: Kto z kim prowadzi wojnę? Gdzie? O co? Za pomocą czego? Z jakim skutkiem? Teksty zaprezentowane w pracy podzielono na cztery części - przedpole, strategie, taktyki, manewry - oraz uporządkowano od tych najbardziej ogólnych lub dotyczących nadrzędnych zagadnień, jak np. polityka oświatowa, do bardzo konkretnych ilustracji pokazujących pewne wycinki szkolnej codzienności. W opracowaniu przedstawiono także m.in. takie zagadnienia jak: - ocenianie zachowania uczniów, - program Cyfrowa szkoła, - wpływ polityki na edukację, - trudności w prowadzeniu badań w szkole.

Zakładam i prowadzę oświatową placówkę niepubliczną / Mirosława Cybula. - Warszawa : Warszawska Grupa Wydawnicza, 2016.
Sygn. 162037, 162038 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Poradnik przeznaczony jest dla tych czytelników, którzy pragną założyć lub już prowadzą niepubliczne placówki oświatowe. Autorka ? wieloletni praktyk w tym zakresie ? wskazuje nie tylko z jakimi wymogami formalnymi i prawnymi muszą zmierzyć się dyrektorzy placówek, ale również sygnalizuje najważniejsze problemy, z jakimi mogą borykać się w codziennej pracy oraz możliwe sposoby ich rozwiązywania. ?Założenie i prowadzenie placówki niepublicznej nie jest pozbawione przykrych niespodzianek. Doświadczyłam tego podczas ich zakładania i prowadzenia. Jednak niezależnie od rodzaju i źródła trudności, działalność oświatowa może przynosić wiele satysfakcji. Zwłaszcza gdy spojrzy się na uśmiechniętą twarz dziecka?

Zarządzanie placówką oświatową / Roman Lorens. - Poznań : Wydawnictwo emMPi2, 2016.
Sygn. 162047, 162048 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Publikacja dla dyrektorów placówek oświatowych i kandydatów na dyrektora, wskazująca i omawiająca umocowania prawne działań, które musi podejmować dyrektor, wypełniając swoją funkcję. Książka podzielona jest na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym pt. Objęcie stanowiska dyrektora szkoły omówiono regulacje prawne związane z obejmowaniem stanowiska dyrektora placówki oświatowej - m.in. wymagania stawiane kandydatowi, konieczność opracowania koncepcji funkcjonowania placówki, nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem, przekazanie szkoły, a także procedury związane z odwołaniem lub rezygnacją dyrektora ze stanowiska. Drugi rozdział pt. Zarządzanie szkołą ukazuje zadania dyrektora związane m.in. z zatrudnianiem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, awansem nauczycieli, nadzorem pedagogicznym, kontrolą zarządczą, odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i obowiązkiem prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. W rozdziale trzecim pt. Dyrektor w świetle prawa przedstawiono rozwiązania prawne związane z samą osobą dyrektora: dodatki, które otrzymuje dyrektor za pełnioną funkcję, jego czas pracy, zastępstwa doraźne, urlopy, ocenę pracy, oświadczenie majątkowe oraz prawne rozstrzygnięcia związane z ewentualnym prowadzeniem działalności gospodarczej i politycznej. Omówione w książce akty prawne obejmują nie tylko ustawy i rozporządzenia, ale także wyroki sądów różnych instancji, rozstrzygające problematyczne kwestie. Na końcu książki zamieszczono załącznik przedstawiający poszczególne akty prawne i wskazano najważniejsze regulacje w nich zawarte. Zamieszczone przepisy dotyczą działalności statutowej placówek oświatowych, prawa państwowego, stosunku pracy, urlopów, ochrony pracujących i bhp, zbiorowego prawa pracy oraz prawa finansowego i podatkowego.

Źródło:
www.difin.pl
www.wydawnictwo.umcs.eu
www.harmonia.edu.pl
www.ifispan.pl
www.wip.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
www.empi2.pl
www.wolterskluwer.pl
www.pwn.pl
www.warszawskagrupawydawnicza.pl

Powrót