Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

» NOWOŚCI BIBLIOTEKARSKIE

Bibliografi@ : historia, teoria, praktyka : praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Franke i Jadwigi Woźniak-Kasperek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2016.
Sygn. 161542pb, 161543 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli bibliografii jako specyficznej formy zachowania dziedzictwa kulturowego oraz komunikacji, zwłaszcza naukowej. Czytelnicy znajdą tu zarówno rozważania teoretyczne i terminologiczne, jak i wątki dotyczące historii bibliografii oraz dwu wielkich edycji historycznych, tj. Bibliografii historii polskiej oraz Bibliografii historii Śląska. Intensywnie rozwijające się bibliografie specjalne, między innymi regionalne i lokalne, twórczo łączące najlepsze praktyki bibliograficzne z tym, co wnoszą technologie informacyjne i komunikacyjne, są szczególnie licznie i wieloaspektowo reprezentowane w publikacji. Zapewne warto, nie tylko dla poprawy nastroju, przeczytać artykuł o żarcie i humorze bibliograficznym. Tak jak wypowiedzi na temat bibliografii narodowej prowadzone w kontekście historycznych i statutowych obowiązków Biblioteki Narodowej. Osoby zainteresowane znajdą również relacje z badań dotyczących funkcjonalności polskich bibliografii dziedzinowych; internetowych zasobów bibliograficznych instytutów badawczych i jednostek PAN; zasobów baz bibliograficzno-abstraktowych na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w bibliotekach.

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 161571 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących wydawnictw (i wydawców) nie tylko czasopism, ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny w XIX i na początku XX w. Autorzy zajęli się działalnością edytorską w latach niewoli, akcentując jej wkład w pracę oświatowo-kulturalną w środowisku lokalnym oraz znaczenie nakładców, którzy najczęściej przyjmowali rolę liderów w życiu społecznym. Podjęto w ten sposób poszukiwania historyczno-pedagogiczne zmierzające do ukazania dorobku działalności wydawniczej na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i kultury. Mówiąc o działalności wydawniczej, autorzy mieli na myśli nie tylko aktywność profesjonalnych firm edytorskich, ale również bardziej lub mniej znane redakcje periodyków, instytucje i stowarzyszenia społeczne, które miały swój udział w oddziaływaniach na czytelników.
Publikacja stanowi pierwszą z kolejnych dwóch monografii, w których zamieszczono opracowania dokumentujące udział poszczególnych ośrodków edytorskich w wychowywaniu społeczeństwa. Składają się na nią teksty dotyczące inicjatyw edytorskich podejmowanych na ziemiach polskich w XIX i pierwszych latach XX wieku. W kolejnej pozycji znajdą swoje miejsce wyniki badań obejmujących ofertę księgarską w XX i początkach XXI wieku.

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 161572 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących wydawnictw (i wydawców) nie tylko czasopism, ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny w XX i początkach XXI w. Autorzy zajęli się problematyką propagowania nowych idei wychowawczych w okresie międzywojennym, oświaty Polaków na obczyźnie w pierwszej połowie XX w., socjalistycznej rzeczywistości wychowawczej w czasach Polski Ludowej, jak również upowszechniania dorobku naukowego pedagogiki i jej praktycznych osiągnięć w III RP. Podjęli w ten sposób poszukiwania historyczno-pedagogiczne zmierzające do ukazania dorobku działalności wydawniczej na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i kultury. Mówiąc o działalności wydawniczej, autorzy odnoszą się nie tylko do aktywności profesjonalnych firm edytorskich, ale również do bardziej lub mniej znanych redakcji periodyków, instytucji i stowarzyszeń społecznych, które miały swój udział w oddziaływaniach na czytelników.
Publikacja stanowi kolejną z dwóch monografii, w których zamieszczono opracowania dokumentujące wkład poszczególnych ośrodków edytorskich w wychowywanie społeczeństwa. Składają się na nią teksty dotyczące inicjatyw edytorskich podejmowanych na terenie Polski w XX i pierwszych latach XXI w.

Aspekty prawne działalności bibliotek / Rafał Golat. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016.
Sygn. 162074 pb, 162075 WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

W niniejszej publikacji, podzielonej na trzy części, omówione zostały podstawowe aspekty prawne, dotyczące działalności bibliotek. W części pierwszej autor skoncentrował się na przedstawieniu systemowego zróżnicowania bibliotek oraz ich organizacji, także w aspekcie pracowniczym i finansowym. Część druga poświęcona została zagadnieniom prawnym, związanym ze zbiorami bibliotek oraz ich obwiązkami w zakresie ochrony i udostępniania danych. W trzeciej części zestawiono różne konteksty aktywności bibliotek, biorąc pod uwagę w szczególności ich zadania i zakresy działalności, informatyzację bibliotek, ich opodatkowanie oraz zawierane przez biblioteki umowy.

Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Korycińskiej-Huras i Małgorzaty Janiak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2014.
Sygn.162104, 162105 pb WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej działalności badawczej lub wdrożeniowej zajmują się różnymi aspektami komunikacji naukowej w środowisku cyfrowym. W zamyśle nie jest więc pełna panorama wiedzy o wirtualnym obiegu przekazów naukowych, lecz wycinkowym obrazem stanu badań i refleksji teoretycznej na ten temat, tak jak przedstawia się on w roku 2014. Problematyka tomu obejmuje modelowanie procesów i aktualny kontekst prawny komunikacji naukowej w sieci, tworzenie i zarządzanie kolekcjami dokumentów cyfrowych w ramach Zielonej Drogi dostępu do publikacji naukowych, optymalizacji katalogów bibliotecznych i rejestracji bibliograficznej dorobku naukowego pracowników uczelni oraz różnorodne zagadnienia związane z badaniem potrzeb użytkowników informacji cyfrowej.

Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016.
Sygn. 162156, 162157 pb WEJŚCIE DO KATALOGU ONLINE

W kontekście funkcjonowania instytucji bibliotecznych można wyszczególnić wiele rodzajów zasobów niematerialnych, które w nich funkcjonują i mogą być wykorzystywane w celu podnoszenia sprawności organizacyjnej oraz zwiększania atrakcyjności usług. Każda biblioteka dysponuje niepowtarzalnym, indywidualnym zasobem wartości, w inny sposób je rozbudowując, pozyskując i wykorzystując. Instytucje te dążą bowiem do odmiennych modeli organizacyjnych i koncentrują się na zdobywaniu różnych wartości w różnym czasie. Do najważniejszych zasobów niematerialnych bibliotek można zaliczyć: kapitał ludzki oraz umiejętności zarządzania wiedzą, zdolność do budowania strategii, pozwalających na przetrwanie w trudnym dla bibliotek czasie, a także umożliwiających ich rozwój i umacnianie pozycji w otoczeniu społecznym. W książce przedstawiono referaty prezentujące tą tematykę, jakże ważną dla współcześnie działających bibliotek.

Źródło : www.sbp.pl www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Powrót